Теорія:

1.png

Морфологічний спосіб творення слів — основний. До нього належать такітипи творення: афіксальні (суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, постфіксальний); безафіксний і складання основ і слів.

  • Префіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса: ліс > праліс.
  • Суфіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням до твірної основи суфікса: осінь > осінній.
  • Префіксально-суфіксальний спосіб — утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса та суфікса: межа > безмежний.
  • Безафіксний спосіб — утворення нового слова від твірної основи без додавання префіксів і суфіксів: бігти > біг.
  • Складання основ і слів — такий спосіб утворення слів, при якому двій більше основ об’єднуються в одне слово: синій і жовтий > синьожовтий. Якщо складаються усічені основи, то утворюються складноскорочені слова (абревіатури) різних типів: мінздрав, ДАІ.

Неморфологічні способи творення слів.

  • Морфолого-синтаксичний (перехід однієї частини мови в іншу): відпочиваючий школяр — відпочиваючий лежав.
  • Лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово): перекотиполе, мимохідь, добраніч.
  • Утворення нового слова через набуття ним нового значення: корінь (у рослини) і корінь (у математиці, мовознавстві).

При словотворенні виникають групи споріднених слів, які можна розмістити з урахуванням послідовності приєднання префіксів і суфіксів, утворивши словотвірний ланцюжок.

Приклад:

Наприклад: клей - клеїти - приклеїти - приклеювати

Те саме слово може мати кілька словотвірних ланцюжків, що містять різну кількість слів, наприклад:

2.png

У словотвірному ланцюжку новоутворене слово служить твірною базою для наступного:

4.png

Словотвірне гніздо — сукупність спільнокореневих слів, розташованих у такій послідовності, у якій вони утворювалися.

3.png

Поняння словотвірного словника

Словотвірний словник допоможе розібратися в тому, як утворюються слова, з яких значущих частин вони складаються. Знання законів словотворення, будови слова необхідне для міцного засвоєння правил правопису, а вивчення багатьох із них спирається на словотвірний аналіз.

Словотвір тісно пов’язаний з культурою мови. Чуття слова можна розвивати лише уважним ставленням до складових елементів слова, які часто виступають виразниками найтонших відтінків значення.

Нерозуміння структури слова може привести до неправильного слововживання. Так, наприклад, нерідко говорять і пишуть співставити співставлення замість зіставити зіставлення; признати замість визнати. Таким чином, добре знання правил словотворення, уміння визначати роль і значення частин слів допомагає уникнути багатьох помилок, пов’язаних з уживанням слів, сприяє підвищенню грамотностій культури мови.

У словнику показано, як утворилися похідніслова із яких значущих частин (морфем) складаються твірні. Етимологія слів не розкривається.