7 клас

 1. Тотожності

 2. Числові та алгебраїчні вирази

 3. Степінь з натуральним показником і його властивості

  1. Що таке степінь з натуральним показником

  2. Таблиця основних степенів

  3. Властивості степеня з натуральним показником

  4. Множення і ділення степенів з однаковими показниками

  5. Степінь з нульовим показником

 4. Що таке математична мова

 5. Що таке математична модель

 6. Одночлени. Арифметичні операції над одночленами

  1. Поняття одночлена. Стандартний вигляд одночлена

  2. Додавання й віднімання одночленів

  3. Множення одночленів. Піднесення одночлена до натурального степеня

  4. Ділення одночлена на одночлен

 7. Многочлени. Арифметичні операції над многочленами

  1. Основні поняття

  2. Додавання й віднімання многочленів

  3. Множення многочлена на одночлен

  4. Множення многочлена на многочлен

  5. Ділення многочлена на одночлен

 8. Розкладання многочлена на множники

  1. Що таке розкладання на множники

  2. Винесення спільного множника за дужки

  3. Спосіб групування

  4. Формули скороченого множення

  5. Розкладання многочлена на множники за допомогою формул скороченого множення

  6. Розкладання многочлена на множники за допомогою комбінації різних прийомів

 9. Лінійна функція її графік та властивості

  1. Координатна площина

  2. Лінійна функція y=kx + m та її графік

  3. Лінійна функція y=kx

  4. Взаємне розташування графіків лінійних функцій

 10. Лінійне рівняння з однією змінною

 11. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 12. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

  1. Основні поняття

  2. Метод підстановки

  3. Метод алгебраїчного додавання

  4. Системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими як математичні моделі реальних ситуацій

8 клас

 1. Степінь із від'ємним цілим показником

 2. Стандартний вигляд числа

 3. Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу

 4. Арифметичні дії з раціональними дробами.

  1. Основні поняття

  2. Основна властивість алгебраїчного дробу

  3. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів із однаковими знаменниками

  4. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів із різними знаменниками

  5. Множення, ділення і піднесення до степеня алгебраїчних дробів

  6. Перетворення раціональних виразів

 5. Раціональні рівняння

  1. Розв'язання раціональних рівнянь

  2. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

 6. Функція y=k/x, її властивості та графік

 7. Функція y=x², її графік та властивості

  1. Квадратична функція та її графік

  2. Графічне розв'язання рівнянь

  3. Що означає в математиці запис у = f(x)

  4. Функція y=kx², її властивості та графік

 8. Квадратні корені. Дійсні числа

  1. Основні поняття

  2. Дії з ірраціональними числами

  3. Дії з дійсними числами

  4. Модуль дійсного числа

  5. Наближені значення дійсних чисел

  6. Ірраціональні рівняння

 9. Числові множини

  1. Натуральні числа

  2. Раціональні числа

  3. Ірраціональні числа

 10. Функція квадратного кореня, її графік і властивості

  1. Поняття квадратного кореня з невід'ємного числа

  2. Функція квадратного кореня, її властивості та графік

  3. Раціональні числа

  4. Властивості квадратних коренів

  5. Перетворення виразів, що містять операцію добування квадратного кореня

 11. Квадратні рівняння

  1. Основні поняття

  2. Формули коренів квадратного рівняння

  3. Ще одна формула коренів квадратного рівняння

  4. Теорема Вієта

  5. Розв'язання рівнянь методом введення нової змінної

9 клас

 1. Нерівності та системи нерівностей

  1. Властивості числових нерівностей

  2. Координатна пряма

  3. Числові проміжки

  4. Розв'язання лінійних нерівностей

  5. Раціональні нерівності

  6. Системи раціональних нерівностей

 2. Функція y=ax²+bx+c, її властивості і графік

  1. Дослідження функцій на монотонність

  2. Як побудувати графік функції у = f(x + l), якщо відомий графік функції у = f(x)

  3. Як побудувати графік функції у = f(x) + m, якщо відомий графік функції у = f(x)

  4. Як побудувати графік функції y=f(x+l)+m, якщо відомий графік функції y=f(x)

  5. Розв'язання квадратних нерівностей

  6. Лінійні та квадратні нерівності

  7. Графічний розв'язок квадратних рівнянь

 3. Системи рівнянь, як математична модель прикладної задачі

  1. Основні поняття

  2. Методи розв'язання систем рівнянь

  3. Системи рівнянь, як математичні моделі реальних ситуацій

 4. Числові послідовності

  1. Види числових послідовностей

  2. Арифметична прогресія

  3. Геометрична прогресія

 5. Елементи комбінаторики, статистики та теорії імовірностей

  1. Комбінаторні задачі

  2. Статистика - дизайн інформації

  3. Найпростіші імовірнісні задачі

  4. Експериментальні дані й імовірності подій

10 клас

 1. Числові функції

  1. Визначення числової функції та способи її задання

  2. Властивості функцій

  3. Парні і непарні функції

  4. Степеневі функції, їх властивості та графіки

  5. Степенева функція з натуральним показником

  6. Степенева функція з від'ємним цілим показником

  7. Поняття кореня n-го степеня з дійсного числа

  8. Властивості кореня n-го степеня

  9. Функція кубічного кореня

  10. Обернена функція

  11. Функція кореня n-го степеня

  12. Поняття степеня з будь-яким раціональним показником

  13. Перетворення виразів, що містять радикали

 2. Тригонометричні функції

  1. Числове коло

  2. Синус і косинус. Тангенс і котангенс.

  3. Тригонометричні функції числового аргументу

  4. Тригонометричні функції кутового аргументу

  5. Властивості функції y=sinx і її графік

  6. Властивості функції y=cosx і її графік

  7. Періодичність тригонометричних функцій, парність, непарність

  8. Графік гармонійного коливання (профільний)

  9. Функції y=tgx, y=ctgx, їх властивості і графік

  10. Зворотні тригонометричні функції (профільний)

  11. Періодичні функції (профільний)

 3. Тригонометричні рівняння

  1. Арккосинус і розв'язок рівняння cos х=a

  2. Арксинус і рішення рівняння sin x=a

  3. Арктангенс і арккотангенс. Розв'язання рівняння tg x=a, ctg x=a

  4. Методи рішення тригонометричних рівнянь

 4. Перетворення тригонометричних виразів

  1. Формули додавання

  2. Тангенс суми і різниці аргументів

  3. Формули зведення

  4. Формули подвійного аргументу

  5. Формули пониження степеня (профільний)

  6. Перетворення суми тригонометричних функцій

  7. Перетворення добутків тригонометричних функцій в суми

  8. Перетворення виразу A sin x+ B cos x до виду C sin (x+t) (профільний)

 5. Похідна

  1. Числові послідовності та їх властивості

  2. Границя числової послідовності

  3. Cума нескінченної геометричної прогресії

  4. Границя функції

  5. Визначення похідної

  6. Обчислення похідних

  7. Рівняння дотичної до графіка функції

  8. Застосування похідної для дослідження функцій на монотонність і екстремуми

  9. Побудова графіків функції

  10. Застосування похідної для знаходження найбільших і найменших величин

11 клас

 1. Показникова і логарифмічна функції

  1. Показникова функція, її властивості і графік

  2. Показникові рівняння

  3. Показникові нерівності

  4. Поняття логарифма

  5. Логарифмічна функція

  6. Властивості логарифмів

  7. Логарифмічні рівняння

  8. Логарифмічні нерівності

  9. Перехід до нової основи

  10. Системи показникових і логарифмічних рівнянь

  11. Системи логарифмічних і показникових нерівностей

  12. Диференціювання показникової і логарифмічної функцій

 2. Первісна та інтеграл

  1. Первісна

  2. Інтеграл

  3. Обчислення площ за допомогою інтегралів

 3. Комбінаторика

  1. Правило суми

  2. Правило добутку

  3. Перестановки

  4. Розміщення

  5. Комбінації та їх властивості

  6. Біном Ньютона

 4. Елементи теорії ймовірностей

  1. Події

  2. Комбінації подій. Протилежні події

  3. Ймовірність події

  4. Додавання ймовірностей

  5. Незалежні події. Множення ймовірностей

  6. Статистична ймовірність

 5. Математична статистика

  1. Випадкові величини

  2. Центральні тенденції

  3. Міри розкиду

  4. Гаусова крива. Закон великих чисел

 6. Рівняння і нерівності

  1. Рівносильність рівнянь

  2. Загальні методи розв'язання рівнянь

  3. Розв'язання нерівностей із однією змінною

  4. Рівняння та нерівності з двома змінними

  5. Системи рівнянь

  6. Рівняння та нерівності з параметрами