1. Числові послідовності

  1. Геометрична прогресія

 2. Числові функції

  1. Визначення числової функції та способи її задання

  2. Властивості функцій

  3. Парні і непарні функції

  4. Степеневі функції, їх властивості та графіки

  5. Степенева функція з натуральним показником

  6. Степенева функція з від'ємним цілим показником

  7. Поняття кореня n-го степеня з дійсного числа

  8. Властивості кореня n-го степеня

  9. Функція кубічного кореня

  10. Обернена функція

  11. Функція кореня n-го степеня

  12. Поняття степеня з будь-яким раціональним показником

  13. Перетворення виразів, що містять радикали

 3. Тригонометричні функції

  1. Числове коло

  2. Синус і косинус. Тангенс і котангенс.

  3. Тригонометричні функції числового аргументу

  4. Тригонометричні функції кутового аргументу

  5. Властивості функції y = sinx та її графік

  6. Властивості функції y = cosx та її графік

  7. Періодичність тригонометричних функцій, парність, непарність

  8. Графік гармонійного коливання (профільний)

  9. Функції y=tgx, y=ctgx, їх властивості і графік

  10. Обернені тригонометричні функції (профільний)

  11. Періодичні функції (профільний)

 4. Перетворення тригонометричних виразів

  1. Формули додавання

  2. Тангенс суми і різниці аргументів

  3. Формули зведення

  4. Формули подвійного аргументу

  5. Формули пониження степеня (профільний)

  6. Перетворення суми тригонометричних функцій

  7. Перетворення добутків тригонометричних функцій в суми

  8. Перетворення виразу A sin x+ B cos x до виду C sin (x+t) (профільний)

 5. Тригонометричні рівняння

  1. Арккосинус і розв'язок рівняння cos х=a

  2. Арксинус і розв'язок рівняння sin x=a

  3. Арктангенс і арккотангенс. Розв'язання рівняння tg x=a, ctg x=a

  4. Методи розв'язання тригонометричних рівнянь

 6. Похідна

  1. Числові послідовності та їх властивості

  2. Границя числової послідовності

  3. Границя функції

  4. Визначення похідної

  5. Обчислення похідних

  6. Рівняння дотичної до графіка функції

  7. Застосування похідної для дослідження функцій на монотонність і екстремуми

  8. Побудова графіків функції

  9. Застосування похідної для знаходження найбільших і найменших величин

 7. Рівняння і нерівності

  1. Загальні методи розв'язання рівнянь