Теорія:

Іменник у присвійному відмінку може використовуватись у словосполученнях з займенником of для позначення одного предмета/особи з багатьох подібних. Таку конструкцію називають подвійний присвійний відмінок (the double possessive).
Приклад:
a friend of my brother’s — один з друзів мого брата;

a play of Shakespeare’s — одна з п'ес Шекспіра;

a neighbor of Mrs Smith’s — один з сусідів місіс Сміт.
 
It was a good idea of Tom’s to go swimming.

That girl there is a friend of my sister’s.

We went on holiday with two friends of Jane’s.