Теорія:

Що змушує тіло змінити свою швидкість або напрямок руху?
За яких умов тіло рухається рівноприскорено?
Від чого залежить прискорення руху тіла?
Сила86.jpg — векторна фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії).
Одиниця сили в СІньютон:
 
[F] = 1 Н
  
87.jpg
  
Сила характеризується:
- точкою прикладання;
- напрямком;
- значенням (модулем).
Рівнодійна сила — це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла.
Рівнодійна дорівнює векторній сумі сил, прикладених до тіла.
  
88.jpg
Інертність — властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час.
Маса m —  фізична величина, яка є мірою інертності тіла.
89.jpg
 
Одиниця маси в СІкілограм:
 
[m]=1 кг
 
На рухомий візок установимо чутливий динамометр, за допомогою якого визначатимемо прикладену до візка силу F, та акселерометр — прилад для вимірювання прискорення візка a. Підвішений до перекинутої через блок нитки тягарець діє із силою 90.jpg і змушує візок рухатися з прискоренням 91.jpg.
Повернемо візок у початкове положення й підвісимо до нитки два тягарці. Отже, тепер прикладена до візка сила 92.jpg. Дослід показує, що удвічі зросло й прискорення візка, 93.jpg.
 
94.jpg
 
У скільки разів збільшується сила, у стільки ж разів збільшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії цієї сили.
 
95.jpg
 
Змінимо умови досліду. Залишимо прикладену силу 96.jpg незмінною, а змінюватимемо масу візка. Якщо масу візка збільшити у \(2\) рази, його прискорення зменшується удвічі. Збільшення маси візка у \(3\) рази зменшує прискорення утричі.
 
97.jpg
 
Якщо однаковою силою подіяти на тіла різної маси, то чим більшою є маса тіла, тим меншим буде його прискорення.
 
98.jpg
 
Другий закон Ньютона:
Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.
99.jpg
 
Якщо на тіло діють кілька сил, то у такому випадку силу 100.jpg розуміють як рівнодійну всіх сил, прикладених до тіла:

101.jpg
 
102.jpg, або
 
103.jpg
 
Наслідки з другого закону Ньютона:
 
1) 1 Н — це сила, яка, діючи на тіло масою m = 1 кг, надає йому прискорення 104.jpg.
 
105.jpg
 
2) Напрямок прискорення руху тіла завжди збігається з напрямком рівнодійної сил, прикладених до тіла.
 
106.jpg
 
4) Тіло перебуває у стані спокою або рухається рівномірно прямолінійно, якщо сили, що діють на тіло, скомпенсовані.
 
107.jpg108.jpg
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.
4. https://www.fizikanova.com.ua