7 клас

 1. Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості

  1. Точка, пряма і відрізок

  2. Промінь і кут

  3. Порівняння відрізків і кутів

  4. Вимірювання відрізків і кутів

  5. Суміжні та вертикальні кути

  6. Перпендикулярні прямі

 2. Трикутники

  1. Медіани, бісектриси і висоти трикутника

  2. Перша та друга ознака рівності трикутників

  3. Рівнобедрений трикутник

  4. Третя ознака рівності трикутників

 3. Взаємне розміщення прямих на площині

  1. Паралельні прямі. Ознаки паралельності двох прямих

  2. Сума кутів трикутника. Нерівність трикутника

  3. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

  4. Прямокутний трикутник та його властивості

 4. Коло та круг. Геометричні побудови

  1. Дотична до кола

  2. Описане та вписане кола трикутника

  3. Завдання на побудову

8 клас

 1. Чотирикутники

  1. Паралелограм і трапеція

  2. Центральні та вписані кути

  3. Прямокутник, ромб, квадрат

  4. Чотири визначні точки трикутника

  5. Вписане та описане коло

 2. Подібні трикутники

  1. Визначення подібних трикутників

  2. Ознаки подібності трикутників

  3. Застосування подібності до доведення теорем і розв'язання задач

 3. Розв'язання прямокутних трикутників

  1. Теорема Піфагора

  2. Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника

 4. Площі фігур

  1. Площа многокутника

  2. Площа паралелограма, трикутника і трапеції

9 клас

 1. Розв'язання трикутників

  1. Синус, косинус, тангенс кута

  2. Теорема синусів і теорема косинусів

 2. Правильні багатокутники. Довжина кола та площа круга

  1. Многокутники та його елементи

  2. Правильні многокутники

  3. Довжина кола і площа круга

 3. Декартові координати на площині

  1. Рівняння кола. Рівняння прямої

 4. Вектори на площині

  1. Поняття вектора

  2. Координати вектора

  3. Додавання і віднімання векторів

  4. Множення векторів на число

  5. Скалярний добуток векторів

  6. Застосування векторів до розв'язання задач

 5. Геометричні перетворення

  1. Поняття руху. Симетрія

  2. Паралельне перенесення і поворот

10 клас

 1. Аксіоми стереометрії

  1. Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки

 2. Перпендикулярність прямих і площин

  1. Перпендикулярність прямої та площини

  2. Перпендикуляр і похилі. Кут між прямою і площиною

  3. Двогранний кут. Перпендикулярність площин

 3. Вектори в просторі

  1. Поняття вектора у просторі

  2. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число

  3. Компланарні вектори

11 клас

 1. Метод координат у просторі. Рухи

  1. Координати точки і координати вектора

  2. Скалярний добуток векторів

  3. Рухи

 2. Багатогранники

  1. Поняття багатогранника. Призма

  2. Піраміда

  3. Правильні багатогранники

 3. Тіла обертання

  1. Циліндр

  2. Конус

  3. Сфера

 4. Об'єми тіл

  1. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

  2. Об'єм прямої призми і циліндра

  3. Об'єм похилої призми, піраміди і конуса

  4. Об'єм кулі і площа сфери