Теорія:

Спирти — похідні вуглеводнів, в молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу OH.
Інше визначення спиртів:
Спирти — органічні речовини, в молекулах яких вуглеводневий радикал сполучається з  гідроксильними групами.
У загальному вигляді формулу будь-якого спирту можна записати наступним чином: ROHn, де R — вуглеводневий радикал.
 
В залежності від будови вуглеводневого радикалу спирт може бути насиченим, ненасиченим, ароматичним, тощо.
Приклад:
Насичений і ненасичений спирти:
 
CH3CH2OH,CH2=CHCH2OH.
 
Число функціональних груп OH визначає атомність спирту.
Приклад:
Одноатомний і двоатомний спирти:
 
CH3CH2OH,CH2OHCH2OH.
Насиченими одноатомними спиртами називають похідні алканів, в молекулі яких один атом Гідрогену заміщений на гідроксильну групу.
Загальна формула насичених одноатомних спиртів: CnH2n+1OH чи CnH2n+2O.
 
Група OH в назвах спиртів позначається суфіксом -ол, який додається до назви алкану. Насичені одноатомні спирти — алканоли.
 
Назви спиртів утворюються від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -ол або від назв радикалів:
 
CH3OHметанол (метиловий),
 
C2H5OH — етанол (етиловий),
 
C3H7OHпропанол (пропіловий),
 
C4H9OH — бутанол (бутиловий),
 
C5H11OH — пентанол (пентиловий),
 
C6H13OH — гексанол (гексиловий).
 
 
Алканолам характерна ізомерія:
 • Карбонового ланцюга:
  
28-02-2017 18-32-37.png
бутан-\(1\)-ол
 
CH3C|HCH2OHCH3
\(2\)-метилпропан-\(1\)-ол
  
 • положення функціональної групи:
    
  CH3CH2CH2OH
  пропан-\(1\)-ол
   
  CH3C|HCH3OH
  пропан-\(2\)-ол