Теорія:

Метод — це спосіб досягнення якої-небудь мети, вирішення конкретного завдання.
Є методи, які є загальними для всіх наук. У той же час для кожної науки характерні свої методи.
 
Загально-наукові методи: спостереження, експеримент, моделювання, прогнозування.
 
Хімічні методи: хімічний експеримент, аналіз і синтез речовин.
Спостереження — це спосіб отримання інформації шляхом прямої і безпосередньої реєстрації подій і умов їх перебігу.
Спостереження — це початковий метод пізнання, що дозволяє отримати інформацію про об'єкт. Спостереження є цілеспрямованим і планомірним методом: воно ведеться для вирішення заздалегідь поставлених завдань, строго за складеним дослідником планом, узгодженим з поставленими завданнями. Результати спостережень фіксуються у вигляді опису ознак об'єкту, що спостерігається, таблиць, схем, тощо.
 
Спостереження можуть бути безпосередніми, сприймаються органами чуття людини, і опосередкованими, які проводяться з використанням приладів: мікроскопів, телескопів та ін.
Експеримент — це метод дослідження явища у певних умовах.
Це більш складний метод пізнання в порівнянні зі спостереженням. Він відрізняється тим, що в ході експерименту дослідник може змінювати умови (тиск, температуру, напругу, тощо), усувати побічні чинники. Експеримент може повторюватися декілька разів для отримання найбільш достовірних результатів.
Моделювання — процес дослідження реального світу за допомогою створення абстрактних, графічних і математичних моделей.
Моделювання засновано на вивченні моделі. Модель будується за подобою оригіналу, на ній відтворюють властиві оригіналу процеси, і отримані відомості переносяться на модельований об'єкт — оригінал.
Приклад:
У хімії широко використовуються моделі молекул, які допомагають зрозуміти їх будову.
Прогнозування — науково обґрунтоване передбачення розвитку подій або явищ на основі досліджень.
Аналіз — поділ об'єкта (подумки або реально) на складові частини з метою вивчення їх окремо.
Аналіз дозволяє вивчити окремі елементи об'єкту.
Синтез — з'єднання складових частин об'єкту з метою вивчення його як єдиного цілого.
Для вивчення об'єкту як єдиного цілого необхідно розглядати його складові частини в сукупності, у єдності. У процесі синтезу здійснюється з'єднання воєдино складових частин досліджуваного об'єкта.

Аналіз і синтез лише в своїй єдності дають повне і всебічне знання дійсності.