Теорія:

Молярний об'єм Vm — це відношення об'єму даної порції речовини до його хімічної кількості.
Vm(X)=V(X)n(X).
 
Чисельно молярний об'єм дорівнює об'єму \(1\) моль речовини.
 
Зверни увагу!
Молярний об'єм будь-якого газу при звичайних умовах (тиску \(101,3\) кПа і температурі \(0\) °С) дорівнює \(22,4\) дм³/моль.
Обчислення об'єму газу за його хімічною кількістю
Перетворимо формулу молярного об'єму — виразимо з неї V:
 
 V(X)=n(X)Vm — об'єм газу дорівнює добутку його хімічної кількості на молярний об'єм.
Приклад:
Обчисли об'єм (з. у.) метану хімічною кількістю \(1,5\) моль.
 
V(CH4)=n(CH4)Vm=1,522,4=33,6 дм³.
 
Відповідь: V(CH4)=33,6 дм³.
Обчислення хімічної кількості газу за його об'ємом
Виразимо з формули молярного об'єму n:
 
n(X)=V(X)Vm — хімічну кількість газу можна вирахувати, якщо його об'єм поділити на молярний об'єм.
Приклад:
Обчисли хімічну кількість водню, що  відповідає за з. у. його об'єму \(11,2\) дм³.
 
n(H2)=V(H2)Vm=11,222,4=0,5 моль.
 
Відповідь: n(H2)=0,5 моль.