Теорія:

Молярна маса M — це відношення маси даної порції речовини до його хімічним кількості.
M(X)=m(X)n(X).
 
Молярна маса чисельно дорівнює масі \(1\) моль речовини.
Обчислення хімічної кількості за масою
Визначимо з формули молярної маси хімічну кількість n:
 
n(X)=m(X)M(X) — хімічну кількість речовини можна обчислити, якщо його масу розділити на молярну масу.
Приклад:
Обчисли хімічну кількість води у її порції масою  \(36\) г.
 
M(H2O)=18 г/моль.
 
n(H2O)=m(H2O)M(H2O)=3618=2 моль.
 
Відповідь: n(H2O)=2 моль.
Обчислення маси за хімічною кількістю
Перетворимо формулу молярної маси і виразимо з неї масу m:
 
m(X)=n(X)M(X) — маса речовини дорівнює добутку його кількості на молярну масу.
Приклад:
Визнач масу  \(5\) моль кисню.
 
M(O2)=32 г/моль.
 
m(O2)=n(O2)M(O2)=532=160 г.
 
Відповідь: m(O2)=160 г.