Теорія:

Зі збільшенням концентрації реагуючих речовин відбувається більша кількість зіткнень, що призводять до хімічної взаємодії частинок речовин між собою.
Приклад:
Для реакції:
 
A+2B=C
 
швидкість можна виразити як добуток концентрацій вихідних речовин:
 
υ=k[A][B][B]=k[A][B]2,  де \(k\) — коефіцієнт пропорційності.
 
При цьому концентрація кожної речовини в рівнянні швидкості реакції зводиться до ступеню, що дорівнює коефіцієнту перед формулою речовини в рівнянні реакції.
закон діючих мас:
Швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у ступенях, рівних коефіцієнтам перед формулами речовин у рівнянні реакції.
Рівняння швидкості реакції за законом діючих мас для реакції
 
aA+bB=cC+dD 
 
має вигляд:
 
υ=k[A]a[B]b.
Коефіцієнт пропорційності k  називається константою швидкості.
 
Він чисельно дорівнює швидкості реакції при концентрації реагуючих речовин \(1\) моль/л.
 
 Кінетичне рівняння реакції— рівняння, яке встановлює залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин.

У кінетичне рівняння записують концентрації лише рідких (розчинених) і газоподібних речовин, оскільки вони беруть участь у реакції по всьому об'єму суміші речовин (розчину).
 
Зверни увагу!
Концентрації твердих речовин у кінетичне рівняння не записуються. 
Їх концентрація не береться до уваги, оскільки реакція йде лише на їх поверхні. 
 
Проте, для твердих речовин швидкість реакції залежить від ступеню подрібнення речовини, тобто від розмірів поверхні, на якій відбувається реакція.