Теорія:

Ненасиченими (неграничними) називають вуглеводні, що містять у молекулі подвійні або потрійні зв'язки.
У молекулах ненасичених вуглеводнів менша кількість атомів Гідрогену у порівнянні з алканами. Залежно від будови серед цієї групи вуглеводнів виділяють алкени, алкіни, дієни.
Алкени — вуглеводні з одним подвійним зв'язком.
Загальна формула алкенів CnH2n.
 
Найпростіший алкен має склад C2H4. Це етилен, або етен.
 
При складанні назв алкенів використовуються назви алканів з таким самим числом атомів Карбону у ланцюгу, а суфікс -ан замінюється на -ен.
 
Структурна формула етену: CH2=CH2.
 
Найближчий гомолог етену — пропен: C3H6, чи CH2=CHCH3.
 
Наступний алкен має склад C4H8. Такому складу відповідають три структурні формули, тобто існують три ізомери, що відрізняються положенням подвійного зв'язку Карбонового ланцюга або його будовою. Положення подвійного зв'язку вказується цифрою перед суфіксом -ен, а бічне відгалуження — цифрою перед назвою радикала:
 
CH2=CHCH2CH3
бут-\(1\)-ен
 
CH3CH=CHCH3
бут-\(2\)-ен
 
CH3C|=CH2CH3
 \(2\)-метилпропен    
Дієни — вуглеводні з двома подвійними зв'язками.
У молекулах дієнових вуглеводнів на два атоми Гідрогену менше, ніж у алкенів. Загальна формула дієнів CnH2n2.
 
У назвах дієнових для позначення подвійного зв'язку використовується суфікс -діен і цифрами вказується місце розташування кожної подвійного зв'язку.
 
Найчастіше використовуються дієни — бута-\(1\), \(3\) - дієн та \(2\)-метилбут-\(1\), \(3\)-дієн:
  
CH2=CHCH=CH2
 
CH2=C|CH=CH2CH3
 
Ці речовини використовуються для отримання каучуку.
Алкіни — вуглеводні з потрійним зв'язком.
Загальна формула алкінів така сама, як і у дієнів: CnH2n2.
 
У назвах для позначення потрійного зв'язку використовується суфікс -ин (-ін).
 
Найпростіший алкін — ацетилен, або етин. Його молекулярна формула C2H2, а структурну формулу можна записати наступним чином: CHCH.
 
Гомолог ацетилену з трьома атомами Карбону — пропін: C3H4, або CHCCH3.