Теорія:

Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто (лише для сильних кислот дисоціація легко відбувається за всіма ступенями і записується в одну стадію).
Кількість ступенів дисоціації багатоосновних кислот дорівнює кількості атомів Гідрогену у молекулі кислоти.
Розглянемо ступінчату дисоціацію на прикладі ортофосфатної кислоти H3PO4.
Ортофосфатна кислота є трьохосновною, оскільки містить три атоми Гідрогену. Тому для неї може бути три ступені дисоціації.
 
Приклад:
На кожному ступені утворюються один катіон гідрогену і аніон кислотного залишку. До назв аніонів кислотного залишку, що містить у складі гідроген, додається приставка - гідро.
 
  • 1-й ступінь  
утворення дигідроортофосфат-йонів:
 
H3PO4  H+ \(+\) H2PO4;
  • 2-й ступінь  
утворення гідроортофосфат-йонів:
 
H2PO4  H+ \(+\) HPO42;
  • 3-й ступінь —
утворення ортофосфат-йонів:
 
HPO42  H+ \(+\) PO43.
Дисоціація електролітів по другому ступеню відбувається набагато слабше, ніж по першому.
Дисоціація по третьому ступеню за звичайних умов майже не відбувається.
 
Зверни увагу!
У рівняннях електролітичної дисоціації сильних електролітів ставиться знак рівності, слабких електролітів - знак оборотності.
Загальна сума зарядів у лівій частині рівняння дорівнює загальній сумі зарядів у правій частині рівняння.