Теорія:

Найменшою складовою тексту є символ.
Символ — найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.
Символи об’єднуються в слова.
Слово — це послідовність символів, відділена від інших пропуском або знаком пунктуації і пропуском.
Речення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів.
Речення висловлює окрему думку. Його запис починають з великої літери й закінчують крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.
Рядок – послідовність символів між лівим і правим полями сторінки.
Абзац — структурна одиниця тексту, що містить завершену думку.
Сукупність символів і рядків, яка закінчується натисканням клавіші Enter.
 
Над кожним об’єктом можна виконувати певні операції для зміни значень їх властивостей, застосовуючи для цього, як правило, програми – текстові редактори або процесори.
 
Крім цього, текстовий документ може містити ще й інші об’єкти:
  • таблиці – один або кілька рядків клітинок, які зручно використовувати для подання чисел та інших елементів;
  • зображення, малюнки;
  • графіки, діаграми – унаочнюють інформацію, як правило, числову.