Теорія:

Більшість задач із програмування передбачають введення даних користувачем, над даними виконуються деякі операції., після чого виводиться результат опрацювання:

введення → опрацювання → виведення.
Введення та виведення даних у консольному режимі
У програмі з графічним інтерфейсом ми також можемо використовувати функції input() і print(). Введення та виведення відбуватиметься в панелі виведення головного вікна PyCharm. Функція input() призначена для введення даних із клавіатури. Згадаємо схему виконання вказівки введення на прикладі уведення цілого значення для змінної х (рис.1):
 
1 — програма призупиняє роботу й очікує введення;
2 — виводиться підказка щодо очікуваного значення;
3 — уведене значення перетворюється на ціле число;
4 — отримане значенння присвоюється змінній x.
 
163.PNG

При використанні функції input() Python інтерпретує введені дані як рядок. Тому при уведенні числових значень слід до результату введення застосовувати функції int() і float(), які перетворюють рядкове подання числа на ціле або дійсне число.
 
Якщо потрібно ввести декілька значень в одному рядку, можна скористатися функцією map().
 
Ввести значення для змінних a, b, c одним рядком:
a, b, c = map(float, input('a, b, c? ').split())
 
Проаналізуємо виконання цього оператора:
  • функція split() перетворює рядок, який повернула функція input('a, b, c? '), на список, використовуючи пропуск як роздільник;
  • функція map() застосовує функцію float() до кожного елемента списку й повертає послідовність дійсних чисел.
Для виведення значень використовують команду ргіnt(<список значень>).
  
У списку виведення можуть бути константи, змінні, вирази. Наприклад, команда:
  • print(z) виведе значення змінної z;
  • ргіnt(‘Сума дорівнює’) виведе текст Сума дорівнює;
  • ргіnt(Сума дорівнює’, z) виведе текст Сума дорівнює, а після нього через пропуск значення змінної z.
Компоненти Тkinter для введення та виведення даних
Результати обчислень, повідомлення програми про стан об’єктів тощо можна вивести за допомогою віджетів класу Label. Для введення даних можна використати відомі вам віджети класу Entry.
Компонент Entry — це поле для введення і виведення тексту.
Приклад:
Створити об’єкт en1 у вікні програми з графічним інтерфейсом (рис.2).
168.PNG
 
Рис.2
 
Вигляд вікна зображено на рис.3:
 
167.PNG
 
Рис.3
 
Які дії може виконувати елемент Entry у відповідь на певні події?

Згадаємо основні методи Entry на прикладі об’єкта entry1. Розглянемо таблицю:
 
Метод
Призначення
Приклад виклику
get() Отримати значення, що міститься в текстовому полі
Змінній а цілого типу присвоїти значення, що міститься в полі entry1:
a = int(entry1.get())
insert(index, str) Вивести в текстове поле рядок, починаючи зі знакомісця з номером index
Вивести до поля еntry1 значення змінної х:
entry1.insert(0, х)
delete(first, last) Вилучити символи, починаючи зі знакомісця з номером first до знакомісця з номером last (нумерація символів з 0)
Очистити текстове поле перед виведенням. Щоб вилучити весь текст, як другий параметр потрібно указати END:
entry1.delete(0, END)
Приклад:
Увести число до поля об’єкта entry1 і вивести квадрат числа до поля об’єкта entry2. Зчитування значення з текстового поля, піднесення до квадрата і виведення результату в поле entrу2 виконує функція kvadrat() — обробник події Натискання клавіші Enter.
 
164.PNG
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, . В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во Ранок», 2021