У курсі 8 класу ви працювали з простими типами даних: дійсним, цілим, логічним, символьним у середовищі програмування Lazarus мовою Object Pascal.
Тип — це властивість величини, що визначає множину значень, які величина може приймати, і множину операцій, які над даною величиною можна виконувати.
Для збереження змінної простого типу в пам’яті виділяється окрема комірка.
У житті ми постійно стикаємося з безліччю об'єктів, об'єднаних за певними ознаками, наприклад: футбольна команда, лісовий масив, таблиця температур за тиждень. В житті ми зазвичай об‘єднуємо такі дані в таблиці. Для опрацювання табличних даних у програмуванні існує структурований тип даних масив.
Поняття одновимірного масиву
Масив — це структурований тип даних, який складається з фіксованого числа однотипних елементів, що мають спільне ім’я.
Тип елементів називають базовим типом масиву.
Одновимірний масив — це пронумерована послідовність значень одного типу.
Кількість значень називають розміром масиву. Завдяки нумерації можна отримати доступ до будь­—якого елемента масиву як до простого значення базового типу.
Для зберігання значень температури протягом року замість створення окремих змінних t1, t2, …, t365 можна створити один масив з іменем t, де кожному значенню буде відповідати порядковий номер елемента масиву. Спільне ім’я t означає, що ці дані належать до одного масиву, а розрізнити їх можна за номером (індексом).
Ім'я елементу масиву складається з імені масиву та порядкового номера елемента в масиві (індекса) елемента, узятого в квадратні дужки.
Наприклад, елемент масиву t[1] дорівнюватиме значенню середньодобової температури за 1 січня, t[365] — за 31 грудня. 
Опис змінних типу Одновимірний масив
Описати змінну типу Одновимірний масив можна двома способами:
1)  у розділі type інтерфейсного блоку програмного коду описати новий тип даних, і в розділі var описати змінну нового типу:
type <ім’я типу> = array[діапазон індексів] of <тип елементів>;
var <список змінних>: <ім’я типу>;

2)  описати змінну типу масив, не вводячи нового типу:
var <список змінних>: array[діапазон індексів] of <тип елементів>;
Приклад:
Масив Num із 5 цілих чисел можна описати таким чином:
type Simple_Integer_array = array[1..5] of Integer;
var Num: Simple_Integer_array;
або
var Num: array[1..5] of Integer;
При описі змінної типу Одновимірний масив в пам'яті виділяється послідовність комірок, розмір яких відповідає базовому типу.
2.PNG
 
Нумерація елементів масиву може починатися не з одиниці. Масив Num із 5 цілих чисел можна описати таким чином:
var Num: array[–2..2] of Integer;
Кількість елементів описаного таким чином масиву визначається під час його опису й надалі в програмі не змінюється.
Зверни увагу!
Якщо під час звертання до елемента масиву вказати індекс, що виходить за межі описаного діапазону, то в ході виконання програми отримаємо повідомлення про помилку.
Приклад:
Спробуємо вивести значення елемента масиву з неіснуючим індексом.
var Numbers: array[1..10] of Integer;
begin Edit1.Text := IntToStr(Numbers[20]);
Отримаємо повідомлення про помилку:
1.PNG