1 клас

 1. Ознаки предметів

  1. Порівняння предметів

  2. Пари і групи предметів

  3. Більше, менше, стільки ж

 2. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Точка, пряма лінія, крива і відрізок

  2. Квадрат, коло, прямокутник, трикутник

  3. Просторові і часові уявлення

 3. Натуральні числа 1-10. Цифра 0.

  1. Нумерація. Скільки? Від 1 до 5

  2. Знаки порівняння, знаки дій і знак рівності

  3. Порівняння чисел від 1 до 5

  4. Нумерація. Скільки? Від 0 до 10

  5. Приклади від 0 до 10

 4. Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10

  1. Приклади на додавання і віднімання від 1 до 5

  2. Порівняння чисел від 0 до 10 і виразів

  3. Текстові задачі (від 0 до 10)

  4. Задачі на кмітливість (от 0 до 10)

 5. Табличне додавання й віднімання в межах 10

  1. Таблиця додавання. Число від 1 до 9

  2. Переставний закон додавання

 6. Відношення різницевого порівняння

  1. Збільшити або зменшити на...

  2. На скільки більше? На скільки менше?

 7. Нумерація чисел у концернтрі "Сотня"

  1. Лічба десятками

  2. Круглі числа

 8. Усна та письмова нумерація у межах 100

  1. Нумерація. Скільки? Від 11 до 20

  2. Приклади від 11 до 20

  3. Порівняння чисел від 11 до 20

  4. Текстові задачі (від 11 до 20)

  5. Задачі на кмітливість (від 11 до 20)

 9. Знаходження невідомого компонента аріфметичних дій

  1. Приклади на суму

  2. Приклади на різницю

  3. Текстові задачі (сума)

  4. Текстові задачі (різниця)

 10. Величини

  1. Сантиметр

  2. Дециметр

2 клас

 1. Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд

  1. Числа від 20 до 100. Нумерація. Числа і цифри

  2. Дужки. Сполучний закон додавання

 2. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

  1. Таблиця додавання. Числа від 0 до 18

  2. Віднімання суми від числа

  3. Додавання і віднімання чисел в межах 20 з переходом через десяток

  4. Додавання і віднімання чисел в межах 100

  5. Віднімання чисел в межах 100 з переходом через десяток

  6. Додавання і віднімання чисел в межах 100. Порядок дій

 3. Табличне множення і ділення. Арифметичні дії множення і ділення

  1. Поняття множення

  2. Переставний закон множення

  3. Таблиця множення на 2

  4. Таблиця множення на 3

  5. Таблиця множення на 4

  6. Таблиця множення на 5

  7. Ділення

 4. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Промінь

  2. Кут

  3. Прямий, тупий і гострі кути

 5. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  1. Рівняння (сума)

  2. Рівняння (різниця)

 6. Величини

  1. Метр

  2. Кілограм

  3. Літр

 7. Сюжетні задачі

  1. Периметр

  2. Рішення задач у дві дії

3 клас

 1. Таблиці множення і ділення

  1. Збільшити на... Збільшити в... Зменшити на... Зменшити в...

  2. Таблиця множення на 6

  3. Більше на... більше в... менше на... менше в...

  4. Таблиця множення на 7.

  5. Таблиця множення на 8.

  6. Таблиця множення на 9

 2. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  1. Знаходження невідомого множника

  2. Знаходження невідомого діленого

  3. Знаходження невідомого дільника

 3. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Ламана лінія

  2. Трикутники

 4. Арифметичні дії множення та ділення.

  1. Множення і ділення на 0, 1, 10. Ділення числа на саме себе.

  2. Множення і ділення круглого числа на однозначне число

  3. Ділення круглого числа на кругле число

 5. Позатабличне множення та ділення

  1. Ділення суми на число

  2. Знаходження частки числа

  3. Множення суми на число

  4. Ділення двозначного числа на однозначне

  5. Множення двозначного числа на однозначне

  6. Порівняння часток

  7. Ділення двозначного числа на двозначне

  8. Знаходження числа за часткою

  9. Ділення із залишком

 6. Тризначні числа

  1. Нумерація

  2. Складання і віднімання тризначних чисел

  3. Множення і ділення тризначного числа на однозначне число

  4. Зв'язок між величинами

 7. Нумерація чисел у концертні "Тисяча"

  1. Нумерація

  2. Додавання і віднімання багатозначних чисел

  3. Сполучний закон множення

 8. Одиниці виміру

  1. Календар

  2. Година. Хвилина. Доба

  3. Секунда. Вимірювання часу

  4. Міліметр

  5. Площа фігури. Площа прямокутника

  6. Одиниці виміру площі

4 клас

 1. Множення

  1. Множення багатозначних чисел на однозначне число

  2. Множення круглого числа на однозначне число

  3. Множення на кругле число

  4. Множення круглих чисел

  5. Множення на двозначне число

 2. Ділення

  1. Ділення багатозначного числа на однозначне число

  2. Ділення круглого багатозначного числа на однозначне

  3. Ділення багатозначного числа на 10, 100, 1000 із залишком

  4. Ділення багатозначного числа із залишком на однозначне число

  5. Ділення тризначного числа на двозначне число

  6. Ділення тризначного числа на двозначне із залишком

  7. Ділення багатозначного числа на двозначне

  8. Ділення на двозначне число із залишком

  9. Ділення на тризначне число

  10. Ділення на тризначне число із залишком

  11. Ділення круглого багатозначного числа на кругле число

 3. Дроби

  1. Поняття дробу

  2. Порівняння дробів

  3. Знаходження числа за його частиною

  4. Знаходження частини числа

5 клас

 1. Натуральні числа й дії з ними

  1. Десяткова система числення. Римська нумерація

  2. Числові і буквені вирази

  3. Початкові геометричні поняття: пряма, відрізок, промінь, ламана, прямокутник

  4. Координатний промінь

  5. Округлення чисел. Прикидка і оцінка результатів обчислень

  6. Закони арифметичних дій. Обчислення з багатозначними числами

  7. Формули. Рівняння. Спрощення виразів

  8. Кут. Вимірювання кутів

  9. Ділення з остачею

  10. Степінь числа

  11. Розв'язання текстових задач арифметичним способом

  12. Математична мова та математична модель

  13. Прямокутний паралелепіпед

  14. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

 2. Звичайні дроби та дії з ними

  1. Основна властивість дробу

  2. Уявлення про звичайні дроби

  3. Правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення

  4. Порівняння дробів

  5. Додавання й віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

  6. Мішані числа

  7. Додавання і віднімання мішаних чисел

 3. Десяткові дроби

  1. Уявлення про десяткові дроби

  2. Порівняння десяткових дробів

  3. Додавання і віднімання десяткових дробів

  4. Множення десяткових дробів

  5. Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

  6. Середнє арифметичне і ділення десяткових дробів на натуральне число

  7. Відсотки. Задачі на відсотки: знаходження відсотка від величини і величини за її відсотком

6 клас

 1. Подільність натуральних чисел

  1. Дільники і кратні

  2. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

  3. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники

  4. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне

 2. Звичайні дроби та дії з ними

  1. Основна властивість дробу

  2. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

  3. Додавання і віднімання мішаних чисел (різні знаменники)

  4. Множення і ділення звичайного дробу на натуральне число

  5. Множення і ділення звичайних дробів

  6. Відшукання частини від цілого і числа за його частиною

 3. Відношення і пропорції

  1. Відношення

  2. Пропорція. Основна властивість пропорції

  3. Пряма і обернена пропорційність

  4. Розв'язання задач за допомогою пропорцій

  5. Масштаб

  6. Геометричні поняття: коло і круг

  7. Коло. Круг. Сектор. Циліндр. Конус. Діаграми

 4. Раціональні числа

  1. Додатні та від'ємні числа

  2. Протилежні числа. Модуль числа

  3. Порівняння чисел

  4. Додавання раціональних чисел за допомогою координатної прямої

  5. Алгебраїчна сума та її властивості

  6. Алгебраїчна сума раціональних чисел із однаковими знаками

  7. Алгебраїчна сума раціональних чисел із різними знаками

  8. Множення і ділення раціональних чисел

  9. Дробові вирази

  10. Спрощення виразів, розкриття дужок

  11. Розв'язання рівнянь

  12. Розв'язання задач на складання рівнянь

  13. Паралельність прямих

  14. Перпендикулярність прямих. Відстань від точки до прямої. Серединний перпендикуляр

  15. Координати. Координатна площина. Координатні точки