3 клас

 1. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  1. Знаходження невідомого множника

  2. Знаходження невідомого діленого

  3. Знаходження невідомого дільника

 2. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Ламана лінія

  2. Трикутники

 3. Арифметичні дії множення та ділення.

  1. Множення і ділення на 0, 1, 10. Ділення числа на саме себе.

  2. Множення і ділення круглого числа на однозначне число

  3. Ділення круглого числа на кругле число

 4. Позатабличне множення та ділення

  1. Ділення суми на число

  2. Знаходження частки числа

  3. Множення суми на число

  4. Ділення двозначного числа на однозначне

  5. Множення двозначного числа на однозначне

  6. Порівняння часток

  7. Ділення двозначного числа на двозначне

  8. Знаходження числа за часткою

  9. Ділення з остачею

 5. Тризначні числа

  1. Нумерація

  2. Складання і віднімання тризначних чисел

  3. Множення і ділення тризначного числа на однозначне число

  4. Зв'язок між величинами

 6. Нумерація чисел у межах «Тисяча»

  1. Нумерація

  2. Додавання і віднімання багатозначних чисел

  3. Сполучний закон множення

 7. Одиниці виміру

  1. Календар

  2. Година. Хвилина. Доба

  3. Секунда. Вимірювання часу

  4. Міліметр

  5. Площа фігури. Площа прямокутника

  6. Одиниці виміру площі

4 клас

 1. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

  1. Залежність результатів арифметичих дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому

  2. Письмове додавання і віднімання у межах 1000

  3. Ділення з остачею

 2. Множення

  1. Множення багатозначних чисел на одноцифрове число

  2. Множення круглого числа на однозначне число

  3. Множення на кругле число

  4. Множення круглих чисел

  5. Множення на двозначне число

 3. Ділення

  1. Ділення багатозначного числа на однозначне число

  2. Ділення круглого багатозначного числа на однозначне

  3. Ділення багатозначного числа на 10, 100, 1000 із залишком

  4. Ділення багатозначного числа із залишком на однозначне число

  5. Ділення тризначного числа на двозначне число

  6. Ділення тризначного числа на двозначне із залишком

  7. Ділення багатозначного числа на двозначне

  8. Ділення на двозначне число із залишком

  9. Ділення на тризначне число

  10. Ділення на тризначне число із залишком

  11. Ділення круглого багатозначного числа на кругле число

 4. Дроби

  1. Поняття дробу

  2. Порівняння дробів

  3. Знаходження числа за його частиною

  4. Знаходження частини числа

5 клас

 1. Натуральні числа й дії з ними

  1. Числові і буквені вирази

  2. Початкові геометричні поняття: пряма, відрізок, промінь, ламана, прямокутник

  3. Координатний промінь

  4. Порівняння натуральних чисел

  5. Округлення чисел. Прикидка і оцінка результатів обчислень

  6. Закони арифметичних дій. Обчислення з багатозначними числами

  7. Формули. Рівняння. Спрощення виразів

  8. Кут. Вимірювання кутів

  9. Множення натуральних чисел. Властивості множення

  10. Ділення з остачею

  11. Степінь числа

  12. Розв'язання текстових задач арифметичним способом

  13. Прямокутний паралелепіпед

  14. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

 2. Звичайні дроби та дії з ними

  1. Уявлення про звичайні дроби

  2. Правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення

  3. Порівняння дробів

  4. Додавання й віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

  5. Мішані числа

 3. Десяткові дроби

  1. Уявлення про десяткові дроби

  2. Порівняння десяткових дробів

  3. Додавання і віднімання десяткових дробів

  4. Множення десяткових дробів

  5. Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

  6. Середнє арифметичне і ділення десяткових дробів на натуральне число

  7. Відсотки. Задачі на відсотки: знаходження відсотка від величини і величини за її відсотком

6 клас

 1. Подільність натуральних чисел

  1. Дільники і кратні

  2. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

  3. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники

  4. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне

 2. Звичайні дроби та дії з ними

  1. Основна властивість дробу

  2. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

  3. Додавання і віднімання мішаних чисел (різні знаменники)

  4. Множення і ділення звичайного дробу на натуральне число

  5. Множення і ділення звичайних дробів

  6. Знаходження частини від цілого і числа за його частиною

  7. Перетворення звичайних дробів у десяткові.Періодичні десяткові дроби

 3. Відношення і пропорції

  1. Відношення

  2. Пропорція. Основна властивість пропорції

  3. Пряма і обернена пропорційність

  4. Поділ числа в даному відношенні

  5. Розв'язання задач за допомогою пропорцій

  6. Масштаб

  7. Геометричні поняття: коло і круг

  8. Коло. Круг. Сектор. Циліндр. Конус. Діаграми

 4. Раціональні числа

  1. Додатні та від'ємні числа

  2. Протилежні числа. Модуль числа

  3. Порівняння чисел

  4. Додавання раціональних чисел за допомогою координатної прямої

  5. Алгебраїчна сума та її властивості

  6. Алгебраїчна сума раціональних чисел із однаковими знаками

  7. Алгебраїчна сума раціональних чисел із різними знаками

  8. Множення і ділення раціональних чисел

  9. Дробові вирази

  10. Спрощення виразів, розкриття дужок

  11. Розв'язання рівнянь

  12. Розв'язання задач на складання рівнянь

  13. Паралельність прямих

  14. Перпендикулярність прямих. Відстань від точки до прямої. Серединний перпендикуляр

  15. Координати. Координатна площина. Координатні точки

Підсумковий контроль

 1. Діагностичні роботи за І семестр