1. Прикметник

  1. Повторення вивченого про прикметник

  2. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників

  3. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів

  4. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками

  5. Відмінювання прикметників

  6. Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк

  7. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

  8. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

  9. Відмінювання прикметників у множині

 2. Числівник

  1. Загальне уявлення про числівник як частину мови

  2. Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників

 3. Займенник

  1. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за їх роллю у тексті

  2. Особові займенники

  3. Відмінювання особових займенників

  4. Вживання займенників

 4. Дієслово

  1. Повторення вивченого про дієслово

  2. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Дієслова в прямому та переносному значенні

  3. Особливості речень з однорідними присудками

  4. Неозначена форма дієслова

  5. Змінювання дієслів за часами

  6. Змінювання дієслів за числами

  7. Дієслова теперішнього часу

  8. Дієслова майбутнього часу

  9. Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи

  10. Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи

  11. Особові закінчення дієслів 3-ї особи

  12. Дієслова минулого часу

  13. Дієслова на -ся (-сь)

 5. Прислівник

  1. Прислівник як частина мови

  2. Роль прислівників-синонімів у мовленні. Роль прислівників-антонімів у мовленні

  3. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

  4. Правопис найуживаніших прислівників