Теорія:

Способи творення прикметників.
Префіксальним способом прикметники утворюються з допомогою префіксів не-, без-, пра-, над-, за-, про-, по-, від-, між-:
від прикметників: сильний — пре-сильний; високий — не-високий;
від іменників (із прийменником без): без меж — без-межний; без крил — без-крилий.
Творення з префіксами.png
Суфіксальним способом прикметники утворюютьсяза допомогою суфіксів:
  • ав-, -еньк-, -есеньк-, -езн-, енн-, -ющ- , що утворюють нові слова з відтінком у значенні (зменшеності, здрібнілості, пестливості, згрубілості): чорнявий, здоровенний, біленький, складнющий;
  • -ат-, -іст-,-ка-, -н-, -ив-, -л-, -ач-, що утворюють слова з новим значенням: близький, стиглий.
  • -ськ-, -ан-, -н-, -ов-: зимовий, батьківський, ранній.
  • -ин-, -їн- (якщо твірна основа закінчується на [й]): Лідія — Ліді-їн, Євдокія —
  •  -ів (-їв): Андрій — Андріїв, лікар — лікар-ів;
  • -ач-, -яч-, -ч-, -ин-: орлине гніздо, вовчий хвіст. 
від іменників: сон — сонний; книга — книжний, книжковий;
від прикметників: білий — біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний — тіснуватий;
від дієслів: гнути — гнучкий; брати — беручкий; пекти — пекучий;
від прислівників: тут — тутешній; вчора — вчорашній.
творення суфікси.png
Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: без талану — безталанний; при школі — пришкільний.
Основоскладанням утворюються прикметники:
від двох прикметників: кислий і солодкий — кисло-солодкий; світлий і синій — світло-синій;
від сполучення іменника і прикметника або числівника: довгі ноги — довгоногий;сільське господарство — сільськогосподарський.
Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від словосполучень: п'ятнадцять років — п'ятнадцятирічний, десять поверхів — десятиповерховий, лівий бік — лівобічний.
 
Деякі прикметники можуть переходити в іменники.
Зверни увагу!
Такий прикметник набуває ознак іменника і в реченні виступає в ролі підмета, додатка, відповідає на питання Хто? Що?:
Військовий оркестр грав марш. Оркестр (Який?) військовий — прикметник.
Військовий йшов по вулиці мовчки. Йшов (Хто?) військовий — іменник.