Теорія:

Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? містять питання про особу чи предмет, їх ознаку, кількість предметів і вживаються для утворення питальних речень:

Хто ж: завійниця чи вітер найняли музики на свої заручини? (М. Стельмах)

Що бачу я в далекому просторі? (Леся Українка)

Займенники хто, що, який, чий, котрий є відносними, коли вони вживаються для зв’язку частин складного речення:

Ніхто без подиву не міг глянути на ті волошкові очі, що так незвично зоріли на смаглішім виду… (М. Стельмах)

Слід розрізняти у складнопідрядному реченні займенник що в ролі сполучного слова та сполучник що.

Займенник що в реченні відповідає на питання, виступає членом речення та може бути замінений співвідносним займенником який або іншим повнозначним словом без порушення змісту.

Сполучник що не відповідає на питання, не виступає членом речення й не може замінятися повнозначним словом.