1. Теплові явища

  1. Температура. Тепловий стан тіл. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

  2. Внутрішня енергія.Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти

  3. Тепловий баланс

  4. Агрегатні стани речовини.Питома теплота плавлення

  5. Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення

  6. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

  7. Теплові двигуни. Їх види. Теплоенергетика

 2. Електричні явища.Електричний струм

  1. Електричний заряд. Електричне поле. Механізм електризації

  2. Закон Кулона

  3. Електричний струм. Дії електричного струму

  4. Електрична напруга. Одиниці напруги. Вольтметр

  5. Електричний опір. Закон Ома

  6. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

  7. З’єднання провідників

  8. Робота і потужність електричного струму

  9. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

  10. Електричний струм у різних середовищах