Теорія:

Здійснення будь-якого технологічного процесу неможливе без певних втрат речовин. Багато реакцій, які здійснюють на хімічних заводах є оборотними. Тому досягти повного перетворення вихідних речовин на цільові продукти не вдається. Крім того, іноді одночасно із основною реакцією відбувається інша (побічна) і частина реагентів витрачається на утворення сторонніх речовин. Таким чином продукту реакції завжди утворюється менше, ніж розраховано за хімічним рівнянням.
 
Величину, яка характеризує повноту перебігу хімічної реакції або ступінь перетворення речовини на іншу називають відносним виходом продукту реакції. Цю величину позначають грецькою літерою η (ета) і обчислюють за формулами:
  
η(A)=νпракт.(A)νтеор.(A)100%;
  
η(A)=mпракт.(A)mтеор.(A)100%;
  
а якщо в результаті реакції утворюється газ, використовують формулу:
  
η(A)=Vпракт.(A)Vтеор.(A)100%,
  
де νпракт.,mпракт.,Vпракт. — добуті кількість речовини, маса чи об'єм речовини \(А\);
  
νтеор.,mтеор.,Vтеор. — кількість речовини, маса або об'єм речовини \(А\), обчислені за хімічним рівнянням.
 
Приклад:
Із  натрій гідроксиду масою 140 г в результаті реакції з сульфатною кислотою отримали 198,8 г натрій сульфату. Визнач відносний вихід продукту реакції.
 
Розв'язок:
1. Рівняння реакції:
 
2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O.
 
2. Обчислимо молярні маси натрій гідроксиду та натрій сульфату:
 
M(NaOH)=23+16+1=40 г/моль;
 
M(Na2SO4)=223+32+416=142 г/моль.
 
3. Обчислюємо масу натрій сульфату, який має утворитися із 140 г натрій гідроксиду, за відсутності втрат:
 
2NaOH240 г/моль140 г+H2SO4=Na2SO4x г142 г/моль+2H2O;
 
m(Na2SO4)=140 ·1422 ·40=248,5 г.
 
4. Розраховуємо відносний вихід продукту реакції:
 
η(Na2SO4)=mпракт.(Na2SO4)mтеор.(Na2SO4)100%=198,8248,5 ·100=80 %.
 
Відповідь: η(Na2SO4)=80%.
  
Приклад:
Обчисли об'єм водню, який виділиться в результаті дії на цинк масою 162,5 г достатньої кількості розчину сульфатної кислоти, якщо відносний вихід реакції 60 %.
 
1. Рівняння реакції взаємодії цинку з сульфатною кислотою:
 
Zn+H2SO4=ZnSO4+H2.
 
2. Обчислюємо об'єм водню, який має утворитися із 162,5 г цинку за відсутності втрат:
 
Zn65 г/моль162,5 г+H2SO4=ZnSO4+H2x л22,4 л/моль;
 
V(H2)=162,5 ·22,465=56 л.
 
3. Обчислюємо практичний об'єм водню, що утворився в результаті реакції:
 
η(H2)=Vпракт.(H2)Vтеор.(H2)100%;
 
Vпракт.(H2)=η(H2)Vтеор.(H2)100%;
 
Vпракт.(H2)=60 ·56100=33,6 л.
 
Відповідь: практичний об'єм водню — 33,6 л.
Джерела:
Попель П.П. Хімія: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. — К: видавництво «Академія», 2011.