Наступні матеріали

 1. Надалі в цьому предметі з'являться...

7 клас

 1. Вступ

  1. Вступ. Предмет хімії

  2. Правила поведінки у хімічному кабінеті. Хімічний посуд

 2. Початкові хімічні поняття

  1. Фізичні тіла і речовини

  2. Фізичні властивості речовин

  3. Чисті речовини і суміші

  4. Способи розділення сумішей

  5. Атоми і молекули

  6. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі

  7. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

  8. Маса атома

  9. Хімічні формули

  10. Прості і складні речовини

  11. Метали і неметали

  12. Валентність. Складання формул за валентністю

  13. Відносна молекулярна маса. Обчислення відносної молекулярної маси речовини

  14. Масова частка елемента в складній речовині

  15. Фізичні і хімічні явища

  16. Ознаки та умови протікання хімічних реакцій

  17. Закон збереження маси речовини

  18. Рівняння хімічних реакцій

 3. Кисень

  1. Повітря, його склад. Оксиген

  2. Добування кисню

  3. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами

  4. Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння

  5. Взаємодія кисню зі складними речовинами

  6. Колообіг Оксигену в природі

  7. Розв'язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

 4. Вода

  1. Вода: склад молекул, поширеність у природі, фізичні властивості

  2. Розчин, його компоненти та склад

  3. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

  4. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи

  5. Індикатори. Середовище розчинів

  6. Проблема чистої води. Хімічне забруднення довкілля

  7. Розв'язування задач на визначення масової частки речовини

 5. Періодичний закон і будова атомів

  1. Періодичний закон

  2. Періодична система

 6. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

  1. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро

  2. Розрахунки за хімічними формулами

 7. Основні класи неорганічних сполук

  1. Основи

  2. Кислоти

  3. Хімічні властивості оксидів

  4. Отримання основ

 8. Методи дослідження у хімії

  1. Методи наукового пізнання. Хімічний експеримент

  2. Отримання, збирання та розпізнавання газів

 9. Рівняння хімічних реакцій

  1. Додаткові завдання

 10. Розрахункові завдання з хімії

  1. Фізичні величини

  2. Відносна атомна та молекулярна маси. Обчислення відносної молекулярної маси речовини.

  3. Обчислення масової частки речовини у розчині

  4. Обчислення, пов'язані з приготуванням розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини

8 клас

 1. Початкові хімічні поняття

  1. Атоми і молекули

 2. Періодичний закон і будова атомів

  1. Періодичний закон

  2. Періодична система

  3. Будова ядра атома

  4. Ізотопи

  5. Стан електронів в атомі

  6. Будова електронної оболонки атома

  7. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

  8. Періодична таблиця і закономірності зміни властивостей хімічних елементів

 3. Типи хімічного зв'язку

  1. Електронегативність хімічних елементів

  2. Типи хімічного зв'язку

  3. Ковалентний зв'язок

  4. Йонний зв'язок

  5. Ступінь окиснення

 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

  1. Кількість речовини. Стала Авогадро

  2. Молярна маса речовини

  3. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро

  4. Відносна густина газів

  5. Розрахунки за хімічними формулами

 5. Основні класи неорганічних сполук

  1. Класифікація речовин

  2. Оксиди

  3. Основи

  4. Кислоти

  5. Солі

  6. Фізичні властивості солей

  7. Хімічні властивості оксидів

  8. Хімічні властивості основ

  9. Хімічні властивості кислот

  10. Хімічні властивості солей

  11. Отримання оксидів

  12. Отримання основ

 6. Окисно-відновні реакції

  1. Ступінь окиснення

 7. Будова речовини

  1. Металічний зв'язок

  2. Аморфні і кристалічні речовини

  3. Кристалічні решітки

 8. Розрахункові завдання з хімії

  1. Кількість речовини

  2. Обчислення кількості речовини

  3. Обчислення за рівняннями реакцій, якщо вихідна речовина містить певну частку домішок

  4. Комбіновані розрахункові завдання

9 клас

 1. Окисно-відновні реакції

  1. Окисники і відновники, окиснення і відновлення

 2. Розчини

  1. Склад розчинів

  2. Розчинення. Розчинність

  3. Електроліти і неелектроліти

  4. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей

  5. Властивості йонів

  6. Середовище розчинів. Індикатори

  7. Реакції йонного обміну. Реакція нейтралізації

 3. Класифікація хімічних реакцій і закономірності їх протікання

  1. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом

  2. Класифікація хімічних реакцій, ОВР

  3. Швидкість протікання хімічної реакції. Каталізатори

 4. Органічні речовини

  1. Склад і будова органічних речовин

  2. Вуглеводні. Полімери

 5. Методи дослідження у хімії

  1. Виявлення йонів

10 клас

 1. Органічні речовини

  1. Спирти

  2. Карбонові кислоти

  3. Жири

  4. Вуглеводи

  5. Білки

 2. Людина в світі речовин, матеріалів і хімічних реакцій

  1. Природні джерела вуглеводнів

  2. Хімія і їжа. Хімія і здоров'я