Теорія:

Чому така велика роль надається інформаційним системам? Наше суспільство стало інформаційним, ми живемо в інформаційному суспільстві, тому людина повинна вміти до нього пристосуватись.
Що ж таке інформація? Чи існує її чітке визначення?
Термін Інформація відносно новий. Він є багатогранним, оскільки використовується в багатьох областях людської діяльності, тому не може мати однозначного визначення.
Інформація — одне з основних понять інформатики, строге й універсальне визначення якого неможливе. Інформація є відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини.
Інформація буває відкритою та з обмеженим доступом, правдивою, хибною або відвертою брехнею, вона може продаватися і купуватись (тобто бути товаром).
  
Інформація.png
Повідомлення — це сигнали, які людина сприймає своїми органами чуття (зір, дотик, нюх, слух тощо).
Повідомлення можуть подаватися багатьма способами, наприклад: світловими сигналами, електричними сигналами,  малюнками, звуками, схемами, текстом тощо.
Зверни увагу!
При одному і тому ж поданні повідомлення може нести зовсім різний зміст, залежно від обставин, у яких воно передається і приймається.
Дані — це повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацьовування.
Інформаційними процесами називають процеси, що здійснюються над повідомленнями. 
Основними інформаційними процесами є процеси пов’язані з повідомленнями, а саме: передавання, опрацювання та зберігання. Існують і більш складні інформаційні процеси, такі як пошук, використання, групування, розповсюдження, сортування, кодування, захист, накопичення повідомлень та ін. 
Сукупність взаємопов’язаних елементів, призначена  для  реалізації  інформаційних  процесів,  називається  інформаційною системою.  
Інформаційна система має дві основні складові:
Апаратна складова
— це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення та виведення даних, засоби міжкомп’ютерного зв’язку.

Програмна складова — це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.
Людині, щоб почуватися впевненою в сучасному світі, слід сформувати передусім такі знання та вміння:
  • знання основ теорії інформації;
  • наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, передавання та захисту повідомлень;
  • уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові рішення й ідеї;
  • готовність не тільки оволодівати новими знаннями, а й пропагувати нові ефективні технології й ідеї;
  • готовність сприймати різноманітні повідомлення, навіть такі, що ламають стереотипи;
  • стійкі навички міжособистісного спілкування, у тому числі з використанням  комп’ютерних технологій і різними мовами;
  • уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним  у цій дискусії;
  • знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності, та готовність незаперечно дотримуватися їх тощо.
Зверни увагу!
Обсяг знань, якими володіє людина, не має стільки цінності, скільки вміння їх ефективно використати у своїй діяльності (професійній і повсякденній).   
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.