Теорія:

Багато задач економіки, екології, фізики, хімії, механіки, біології можна описати за допомогою математичних моделей — деяких математичних співвідношень або їх систем.
Але тільки обмежене коло практичних задач можна описати рівняннями чи їх системами, розв’язки яких ви навчилися знаходити в курсі математики. У складних випадках або для перевірки розв’язків більш простих завдань використовують різні спеціальні програмні засоби.
Одним з додатків, доступних у сучасних смартфонах, є Photomath, за допомогою якого можна просто навести камеру на записаний від руки чи надрукований математичний вираз й отримати покрокову інструкцію щодо його розв’язування.
Графічний спосіб розв’язування рівнянь та їх систем підтримується в сервісі Geogebra засобами графічного калькулятора.
Аналітичний розв’язок рівнянь та їх систем з покроковим поясненням методу розв’язування можна отримати у веб-сервісі Mathway.
Розглянемо можливості MS Excel для розв’язування задач із різних галузей.
Функцї для розв’язування фінансових задач передбачено в усіх пакетах для фінансових розрахунків. Щоб використовувати фінансові функції у MS Excel для розрахунків величин, познайомимося з відповідного термінологією (у дужках термінологія MS Excel).
Відсоткова ставка (RATE (Ставка)) — відносна величина доходу за фіксований інтервал часу, вимірюється як у відсотках, так і числом, може нараховуватися як добова, місячна, річна тощо.
Нарахування відсоткової ставки здійснюється по-різному, тому розрізняють прості й складні відсотки.
Під простим відсотком розуміють прибуток, який нараховується тільки на початкову суму за кожен певний проміжок часу.
Складний відсоток — складна форма нарахування відсотків за вкладом.
Період нарахування — інтервал часу для відсоткової ставки (може бути день, місяць або рік).
Кількість періодів (NPTR (КПер)) визначає загальну кількість періодів виплат кредиту, кожен тривалістю добу, місяць, рік тощо.
Періодична виплата (PMT (Плт)) — платіж, який виплачує кожного періоду (це від’ємне число) або сума, яку отримує клієнт кожного періоду (це додатне число).
Капіталізація відсотків — приєднання нарахованих відсотків до основної суми; нарощення — збільшення початкової суми у зв’язку з капіталізацією (складні відсотки).
У багатьох задачах потрібно не просто знайти деякий розв’язок, а дібрати серед усіх розв’язків найкращий (оптимальний). Ідеться про такі задачі, як підбір збалансованого раціону харчування, оптимізація асортименту продукції, оптимізація транспортних перевезень та багато інших, — їх ще називають оптимізаційними.
 
Модель оптимізаційної задачі.png
 
Алгоритм розв’язування оптимізаційної задачі.png
Фільтрування — це вибір даних у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам.
Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються.

Розрізняють простий і розширений фільтри.

За допомогою команди Фільтр здійснюється фільтрування тільки за умовою для одного поля. Такий фільтр називають простим. Відфільтрований список теж можна фільтрувати. Так створюється ієрархічне фільтрування.

Щоб зняти режим фільтрування і перегляду всього списку, слід повторно скористатися командою Фільтр або командою Очистити.

Розширений фільтр дозволяє виконувати умови фільтрування практично будь-якої складності.
Джерела:
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,  О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2018. — 240 с.: іл.
Інформатика (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти/ В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. - Харків : Вид-во «Ранок», 2018.
http://it-science.com.ua/
https://onlinetestpad.com