Теорія:

Дослідження завжди супроводжуються візуалізацією даних.
Візуалізація — це подання відомостей, даних, фактів у візуальній формі.
У наукових експериментах і статистичному аналізі графіки й діаграми не лише наглядно відображають значення, мають змістове навантаження щодо теми дослідження.
Завдяки візуалізації відразу видно загальну картину результатів дослідження, велику кількість даних на обмеженому проміжку; акцентується увага на деяких елементах ряду даних; порівнюються фрагменти даних, демонструється тенденція зміни досліджуваних властивостей тощо.
Візуалізація даних має кілька переваг:
  • акцентування уваги на різних аспектах даних;
  • аналіз великого набору даних зі складною структурою;
  • зменшення інформаційного перевантаження людини й утримування її уваги;
    однозначність і ясність виведених даних;
  • виділення взаємозв’язків і відносин, що містяться в інформаційних даних;
  • естетична привабливість.
Візуалізація має передувати інфографіці. Важливою рисою візуалізованих даних є їхня переконливість, тому дуже важливо уникати викривлення інформаційних даних у процесі візуалізації. Зокрема, у хорошій візуалізації наочність загальної картини не заважає сприйняттю деталей.
Інфографіка (від латин. informatio — інформування, роз’яснення, і грец. γραφικός — письмовий) — це візуальне відображення інформації, статистичних даних для простої і наочної демонстрації тенденцій, співвідношень, а також зацікавлення в предметі дослідження.
Для наочного подання й аналізу рядів даних використовують діаграми. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами: точками, відрізками, прямокутниками, секторами круга та ін. Розміри цих фігур пропорційні числовим даним, за якими побудовано діаграму. Це дає можливість візуально оцінити співвідношення між числами в одному або в кількох рядах даних.
Прості засоби візуалізації включено до сучасних табличних процесорів. Вони не охоплюють усього різноманіття технік, але для простих  задач й оперативного подання даних цілком підходять. Але для побудови якісних візуалізацій краще використовувати спеціалізовані інструменти, тим більше, що серед них є вільні й досить прості у використанні.
Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища, процесу.
Тренд (англ . trend — тенденція) — це основна тенденція змінення певного процесу .
Лінія тренду — це лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що зображають дані з певного ряду даних.
Джерела:
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,  О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2018. — 240 с.: іл.
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11
Інформатика (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти/ В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. - Харків : Вид-во «Ранок», 2018.
https://onlinetestpad.com