З чого ми починаємо вивчення будь-якої іноземної мови? Звісно, з алфавіту; а далі ми вивчаємо значення і правопис слів мови. Що необхідно знати, щоб написати програму на тій чи іншій мові програмування? Потрібно знати алфавіт мови, правила запису команд цією мовою і правила їх використання в програмі.
Алфавіт мови Python
Алфавіт мови — набір символів, що може використовуватись у програмному коді.
До алфавіту мови Python входять такі символи:
літери латинського алфавіту: A...Z, a...z;
цифри: 0...9;
знаки арифметичних операцій, спеціальні символи: + — * / \ ^ = < > ( ) . , : ; ‘ # _.
У мові Python використовуються також комбінації символів:  <=, >=, <>, = =; !=, **.
Синтаксис мови — сукупність правил побудови команд мови програмування.
Семантика мови — сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування.
Величини в мові Python
Усі дії в програмуванні виконуються над певними величинами. Перш ніж складати алгоритм і записувати його мовою програмування, потрібно визначити, які величини будуть використовуватися і змінюватися в ході виконання алгоритму.
Окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо) називають величиною.
Характеристики величини.PNG
Вид величини визначає спосіб використання величини у програмі, тобто чи буде величина змінювати значення в ході виконання алгоритму. Величина може бути константою (тобто постійною) або змінною.
Константи — це величини, значення яких не можуть змінюватися в ході виконання програми.
Приклад:
Константами є числа 5; 1,23; рядки «це рядок», «Hello!».
Змінні — це величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми. Змінним дають імена (ідентифікатори).
З’ясуємо правила, яких необхідно дотримуватися під час іменування змінних.
  • Першим символом імені має бути літера чи знак нижнього підкреслювання «_».
  • Решта імені може складатися з літер, чисел або знаків нижнього підкреслювання.
  • Не можна використовувати спеціальні символи, такі як /, # або @.
  • Не можна використовувати пробіли.
  • Імена змінних чутливі до регістру. Наприклад, myname і myName — це різні змінні.
  • Не можна надавати змінним імена команд, наприклад, print.
Приклад:
Правильні імена: i, __my_name, name_23, a1, b2.
Неправильні імена: 2things, this is spaced out, my-name.
Типи величин у мові Python
Тип величини визначається обсягом пам’яті, необхідним для її збереження, множиною припустимих значень величини та операціями, які можна над нею виконувати.
Тип.PNG
Основними типами величин є числа й рядки.
Рядок — це взята в одинарні лапки послідовність будь-яких символів: цифр, літер, розділових знаків та ін. У змінних рядкового типу зберігають фрагменти тексту.
Типи числових даних
Цілі числа —тип int.  Цілі числа потрібні для рахунку (перший, другий, третій…). Кількість учнів у класі, кількість предметів ми зазвичай указуємо за допомогою цілих чисел.
Дійсні числа — тип float. Числа з плаваючою крапкою, тобто десяткові дроби, потрібні, коли ми хочемо вказати частину чого-небудь, наприклад, 3.5 м, 1.25 грн.
Зверни увагу!
Як роздільник між цілою та дробовою частиною числа використовується крапка.
Програмісту необхідно уміти визначати типи даних, необхідних для розв’язування поставленої задачі, описувати величини і правильно оперувати ними в програмі.
Значення величини
Будь-яка змінна величина має ім'я і значення. Змінну можна уявити собі у вигляді скриньки, в якій зберігається певне значення.
Змінна — це іменована ділянка пам’яті, в якій зберігається значення величини.
11.PNG
 
Надання змінній значення називається присвоюванням. Операція присвоювання позначається знаком «=».
Зверни увагу!
Команду а = 8 слід читати так:  а присвоїти 8.
Приклад:
Команда
а = а + 1
має зміст: збільшити значення змінної а на 1.
аплюс1.png