Теорія:

Уяви себе головним бухгалтером підприємства, який аналізує список значень заробітної платні співробітників за місяць. Які задачі ти можеш поставити при такому аналізі (загальна сума виплат, середнє значення, кількість нарахувань більше певного значення, найбільше значення). Розв’язування багатьох прикладних задач, що потребують опрацювання сукупності однотипних значень, базується на типових алгоритмах опрацювання списків. які передбачають послідовний перегляд елементів списку і виконання певних дій із кожним елементом.
 
Розглянемо основні типи задач опрацювання елементів списку:
• задачі на змінювання значень елементів списку;
• задачі на пошук елемента із заданою властивістю;
• задачі на знаходження суми (добутку) елементів списку.
Опрацювання елементів списку  виконується в циклах, де як індекс використовують параметр циклу.
Перегляд елементів списку
Перебрати елементи списку можна двома способами.
1 спосіб — послідовно звертатися до елемента за його індексом. В такому випадку потрібно знати кількість елементів у списку.
Приклад:
Надрукувати елементи списку a=[2,5,14,62,-5].
a = [2,5,14,62,-5]
n=len(a)
for i in range(n):
    print (a[i])
2 спосіб — перебрати всі наявні в списку елементи.
Приклад:
 Надрукувати елементи списку a=[2,5,14,62,-5].
a = [2,5,14,62,-5]
for item in a:
    print (item)
Заміна значень усіх елементів списку
Алгоритм розв’язування задачі: послідовно перебрати всі елементи списку і значення чергового елемента змінити за певним правилом (наприклад, змінити знак елементів на протилежний, надати всім елементам нульові значення, збільшити значення всіх елементів на певну величину).
Приклад:
Подвоїти значення елементів списку а, якщо len(a)=5.
for i in range(n):
    a[i]=a[i]*2
Заміна значень із перевіркою умови
Алгоритм розв’язування задачі: послідовно перебрати всі елементи списку; якщо черговий елемент відповідає деякій умові, його значення змінити за певним правилом.
Як умова може перевірятися значення елемента списку на кратність деякому числу, додатність, рівність нулю тощо. Може перевірятися також і значення індексу елемента списку (наприклад, змінюються елементи, що стоять на парних місцях).
Приклад:
Поділити на 2 парні елементи списку а=[2,5,14,62,-5].
a = [2,5,14,62,-5]
for i in range(5):
    if a[i]%2==0:
        a[i]=a[i]//2
print (a)    # буде надруковане  [1, 5, 7, 31, -5]
Елементи списку а=[2,5,14,62,-5], що мають парні індекси, замінити нулем.
a = [2,5,14,62,-5]
for i in range(5):
    if i%2==0:
        a[i]=0
print (a)     # буде надруковане  [0, 5, 0, 62, 0]
Визначення кількості елементів із заданою властивістю
Алгоритм розв’язування задачі: задати значення лічильника рівним нулю; в циклі перебрати всі елементи списку; якщо черговий елемент відповідає деякій умові, значення лічильника збільшити на 1.
Приклад:
Визначити кількість додатних елементів списку а=[2,5,14,62,-5].
k= 0             # лічильник елементів із заданою властивістю
for i in range(5):
       іf a[i]>0: k = k+1
print ('k=', k) # буде надруковане  k=4
Знаходження суми (добутку) елементів
Алгоритм розв’язування задачі: задати значення суми рівним нулю (значення добутку рівним 1); в циклі перебрати всі елементи списку і значення чергового елемента додати до значення суми (помножити на значення добутку).
Приклад:
Знайти добуток всіх елементів списку а=[2,5,1,6,-5]
p = 1;             # змінна для збереження значення добутку
for item in a: p = p*item
print ('p=', p)   # буде надруковане  p= -300
Знаходження суми (добутку) елементів із заданою властивістю
Алгоритм розв’язування задачі: задати значення задати значення суми рівним нулю (значення добутку рівним 1); в циклі перебрати всі елементи списку; якщо черговий елемент відповідає деякій умові, додати його значення до значення суми (помножити на значення добутку).
Приклад:
Знайти суму додатних елементів списку а=[2,-3, 1, 6,-5]
suma = 1;             # змінна для збереження значення суми
for item in a:
            if item>0: suma = suma + item
print ('suma=', suma) # буде надруковане  suma = 9
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — с. : іл.