Теорія:

Математичні функції
Вбудовані стандартні функції Python  можна використовувати без підключення модулів.
 
ФункціяПризначенняПрикладРезультат

abs(x)

Повертає |х|

y = abs(-2.5)

y = 2.5

divmod(a,b)
Повертає значення неповної частки
і значення остачі від ділення а на b
c, d = divmod(7, 3)

c = 2

d = 1

round(num,n]) 
Oкруглює число num до n знаків після коми;
якщо аргумент n відсутній, повертає
найближче ціле

х = 1.5278

y = round(х)

z = round(х, 2)

y = 2

z = 1.53

eval(s)
Повертає результат арифметичного виразу,
запис якого зберігається в рядку s
a = eval("(3+21)/3+4")a= 12.0

Модуль math надає доступ до функцій для виконання математичних операцій.

Для завантаження модуля слід записати оператор:

from math import*
 
Розглянемо деякі функції модуля math:
 
ФункціяПризначенняПрикладРезультат
sqrt(х)Повертає квадратний корінь (square root) з xa= sqrt(81)a=9.0
factorial(num)Повертає num! — факторіал цілого числа numa= factorial(5)a=120
piКонстанта π = 3.1415 ...с=2*pi*5c= 31.415926…
Випадкові числа
Згадаємо: щоб отримати випадкове число, необхідно завантажити модуль random:
from random import*
 Функція randint(х1,х2) вибирає ціле випадкове число в діапазоні від х1 до х2.
Приклад:
Отримати випадкове число в діапазоні від 1 до 10.
number = randint (1,10)
print(number) # може бути виведено 6
Функция random() повертає випадкове число з плаваючою точкою в проміжку від 0.0 до 1.0.
Приклад:
number = random() # значення від 0.0 до 1.0
print(number)  #  може бути виведено 0.16790529911307295
Звичайні дроби
Python дозволяє запрограмувати дії над звичайними дробами. Щоб почати використовувати звичайні дроби, потрібно імпортувати модуль fractions.
from fractions import*
Щоб створити об’єкт класу Fraсtion, слід передати конструктору класу значення чисельника та знаменника дробу.
Приклад:
 Створити об’єкт класу Fraсtion, значення якого 2/3:
>>>Fraction(2, 3)
Зверни увагу!
Python не дозволить створити дріб з нульовим знаменником.
Приклад:
>>> Fraction(0, 0)
ZeroDivisionError: Fraction(0, 0)
Отримати значення чисельника об`єкта х можна шляхом звернення до атрибуту x.numerator, знаменника — атрибуту x.denominator.
Приклад:
>>> x = Fraction(5, 7)
>>> x. denominator #  буде виведено 7
З дробами можна виконувати звичайні математичні дії, результатом яких буде новий об’єкт Fraсtion. При виконанні обчислень Fraсtion автоматично скорочує дроби.
Приклад:
Проаналізуй виконання дій над звичайними дробами у вікні консолі PyCharm і значення змінних, отримані в результаті цих дій:
49.PNG
Перетворити звичайний дріб на десятковий можна за допомогою функції перетворення типу float():
>>> float(Fraction(1, 4)
0.25
Python надає можливість перетворити десятковий дріб на звичайний з використанням функції from_float(). Виклик функції має синтаксис:
Fraction.from_float(flt)
Функція приймає число flt типу float і повертає звичайний дріб, відношення чисельника до знаменника якого максимально наближається до значення flt.
Приклад:
>>> from fractions import*
>>> Fraction.from_float(0.5)   
Fraction(1, 2)
>>> Fraction.from_float(0.6)
Fraction(5404319552844595, 9007199254740992)
Зверни увагу!
Через особливості зберігання чисел з плаваючою точкою Fraction.from_float(0.6) не дорівнює Fraction(6, 10):
>>> Fraction.from_float(0.6) == Fraction(6, 10)
False
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, . В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во Ранок», 2021