Теорія:

Основні типи задач опрацювання одновимірних масивів:
• задачі на змінювання значень елементів масиву;
• задачі на пошук у масиві елемента із заданою властивістю;
• задачі на знаходження суми (добутку) елементів масиву;
• задачі на впорядкування (сортування) масивів.
Зверни увагу!
Опрацювання елементів масиву виконується в циклах, де як індекс використовують параметр циклу.
Розглянемо способи розв’язування таких задач на прикладі числового масиву А[1..5].
Дано масив А (2, —7, -—1, 8, 4)Значення змінних після виконання фрагментів програм
1. Задачі на змінювання значень елементів таблиці 
Заміна:  
{подвоїти всі елементи }
 For і:=1 to 5 do А[i] := А[i]*2;
А (4, -—14, —2, 16, 8)
Заміна з перевіркою умови:
{замінити від'ємні елементи числом 25}
For i:=1 to 5 do Іf А[i]<0 Тhen А[i]:=25;
А (2, 25, 25, 8, 4)
2. Задачі на пошук елемента з заданою властивістю 
Визначити кількість елементів із заданою властивістю:
К:= 0; {кількість додатних елементів}
For i:=1 to 5 do
 .    .If А[i]>0 Then  K:= K+1; 
К = 3
Знайти мінімальний елемент масиву:
Min:=A[1];
For i:=2 to 5 do
.     .if А[i]<Min Then Min:=A[i];
Min = —7
Визначити перший номер елемента, значення якого дорівнює Р:
i:=0;   P:= 8;
Repeat
 i:= i+1
Until (А[i]= Р) Or (i>5); {5 – кількість елементів в масиві А}
і = 4
3. Задачі на знаходження суми елементів масиву 
Знайти суму всіх елементів:
S:=0; For i:=1 to 5 do S:=S+A[i]; 
S = 6
Знайти суму елементів, які відповідають деякій умові:
S:=0; {суму парних елементів}
For i:=1 to 5 do
.   .іf A[i] mod 2=0 then S:=S+A[i];
S = 14