Теорія:

Звернення до елементів масиву здійснюється через його індекс.
Можна присвоювати значення окремим елементам масиву.
Приклад:
Нехай масив А: array[1..4] of Іnteger заповнено числами (1, 2, 3, 4), а масив В: array[1..3] оf Іnteger — числами (5, 6, 7). Після виконання операторів присвоєння
A[3] := 5; B[2] := A[1] + B[3];
масив А містить елементи (1, 2, 5, 4), а масив В — елементи (5, 8, 7).
Дії над масивами виконуються поелементно, для чого необхідно організувати цикл, в якому послідовно опрацьовувати елементи масиву: спочатку опрацьовуємо перший елемент масиву, потім другий, третій, ... , n—­й.
3.PNG
Розглянемо різні способи заповнення масиву значеннями.
Уведення значень елементів масиву з клавіатури
Увести значення елементів масиву цілих чисел із клавіатури можна за допомогою
функції InputBox:
var i: Integer; Numbers: array[1..10] of Integer;
begin
For i := 1 to 10 do
     Numbers[i] := StrToInt(InputBox('Уведіть значення елементів', 'Numbers[' + IntToStr(i) + ']?', '0'));
end;                  
   4.PNG        
 
Заповнення масиву випадковими числами
Цей спосіб задання значень елементам масиву використовується в ігрових програмах, при проведенні комп'ютерного експерименту, для перевірки правильності алгоритму тощо.
Приклад:
Заповнимо масив А[1..5] випадковими числами в діапазоні від 0 до 99:
Randomize;
For і := 1 to 5 do A[і] := Random(100);
Задання значень елементам масиву за формулою
Цей спосіб застосовується, якщо між індексом елемента та його значенням існує функціональна залежність.
Приклад:
Заповнимо масив А[1..5]  числами 1, 4, 9, 16, 25:
For і := 1 to 5 do A[і] := і*і;
Зверни увагу!
Якщо два масиви описані як величини одного типу, можна присвоїти значення елементів одного масиву елементам іншого масиву або порівняти масиви між
собою.
Приклад:
Змінній Numbers1 присвоїти значення змінної Numbers2 того самого типу:
var Numbers1, Numbers2: array[1..3] of Іnteger;
begin {…} Numbers1 := Numbers2;
Після виконання такої операції одразу всі елементи масиву Numbers1 отримають значення відповідних їм за номерами елементів масиву Numbers2.
Приклад:
Надати масив—­змінній N значення масиву­константи C того самого типу:
type Simple_Integer_array = array[1..5] of Integer;
сonst C: Simple_Integer_array = (2, 5, 1, 4, 2);
var N: Simple_Integer_array;
begin
    N := C;
Виведення значень елементів масиву
Як для введення, так і для виведення значень елементів масиву необхідно організувати цикл поелементного опрацювання масиву.
Зверни увагу!
Не можна стандартними засобами вивести масив як єдине ціле.
Найпростішим способом виведення елементів одновимірного масиву
є додавання значень у поле списку LіstBox. Список ListBox є масивом рядків типу String, доступ до яких надає властивість Items цього компонента.
Приклад:
Виведемо в поле списку ListBox1 значення елементів масиву А[1..5]: 
For i := 1 to 5 do ListBox1.Items.Add (IntToStr(А[і]));
Виведемо в поле списку ListBox1 значення елементів масиву b дійсних чисел із 4 знаками після коми:
var i: Integer;
b: array[1..5] of Real;
begin {…}
For i := 1 to 5 do ListBox1.Items.Add (FormatFloat(‘#.####’, b[i]));
Джерела:
За матеріалами підручника «Інформатика. 9 клас», видавництво «Ранок»