Теорія:

Табличний процесор Eхcel — це прикладна програма для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.
Документ Excel називається робочою книгою, вона складається з аркушів. Аркуш містить електронну таблицю, що складається із рядків і стовпців. На перетині рядків і стовпців електронної таблиці утворюються клітинки.
 
Клітинка має адресу, що складається із заголовка стовпця і номера рядка. Адреса виділеної клітинки відображається в полі «Назва».
 
61.PNG

Комірки можуть містити дані різних типів: текстові, числові тощо, а також формули, призначені для виконання обчислень над даними.
 
Посиланням називають адреси комірок і діапазонів комірок, використані у формулах.
Діапазони комірок
Діапазон — це сукупність комірок, які можна опрацьовувати як єдине ціле.
Зв’язним є діапазон, який можна виділити переміщенням вказівника при натиснутій лівій кнопці миші. 
 
На рисунку зображений зв'язний діапазон А1:С4 з 12 клітинок. У полі «Назва» відображається адреса лівої верхньої клітинки діапазону.
 
7.png
 
Незв’язним діапазоном є кілька несуміжних клітинок та/або діапазонів.

Для виділення незв’язного діапазону слід при натиснутій клавіші Ctrl виділяти  окремі елементи діапазону. Адреса незв’язного діапазону складається з окремих адрес зв’язних діапазонів, розділених крапкою з комою. На рисинку виділено незв'язний діапазон A1:B4; D1:E4.
 
.6.png

Для зняття виділення діапазону достатньо клацнути ЛКМ (ліву кнопку миші) на будь-якій клітинці.
Типи посилань
Комірки, на які у формулах є посилання, називатимемо адресними.

Розрізняють відносні, абсолютні, мішані посилання.
Посилання, яке містить тільки адреси комірок, називають відносним.
При копіюванні формул відбувається модифікація відносних посилань так, що номери рядків (заголовки стовпців) змінюються на різницю номерів рядків (стовпців) вихідної й результуючої комірок з формулою.

Якщо формулу =A2+А3 скопіювати до комірки, що міститься на 1 стовпець праворуч і два рядки нижче від заданої, то в новій формулі заголовок стовпця збільшиться на 1, а номер рядка — на 2, і ми отримаємо формулу =В4+В5.
 
62.png
 
Якщо виділити комірку з формулою та перетягнути маркер заповнення, отримані таким чином формули будуть модифікованими.

63.png
Абсолютне посилання утворюється введенням знака «$» перед заголовком стовпця і номером рядка.
Абсолютне посилання використовується, якщо адреса клітинки при копіюванні формулі не повинна змінюватися.

Якщо скопіювати до будь-якої комірки формулу =$А$1, вона не змінить свого вигляду і матиме посилання на комірку з адресою А1.
Якщо в посиланні на комірку знак «$» міститься тільки перед заголовком стовпця або номером рядка, то таке посилання називають мішаним.
Зверни увагу!
Тип посилання буде змінюватися автоматично, якщо у формулі на посиланні встановити курсор і натиснути клавішу F4.
 
При копіюванні формул із мішаними посиланнями модифікуються тільки відносні заголовки стовпців або номери рядків, а абсолютні залишаються незмінними.

64.PNG