1. Мова як вид діяльності

  1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності

  2. Текст. Речення. Слово. Заголовок тексту. План

 2. Лексикологія

  1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

  2. Синоніми

  3. Омоніми

  4. Антоніми

  5. Пароніми

 3. Будова слова

  1. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення

  2. Спільнокореневі слова й форми слова

  3. Незмінні й змінні слова

  4. Написання префіксів пре-, при-, прі-

  5. Правопис значущих частин слова (повторення)

 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

  1. Голосні й приголосні звуки

  2. Приголосні м'які й тверді, дзвінкі й глухі; вимова приголосних [ґ] і [г]

  3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  4. Співвідношення звуків і букв

  5. Склад. Основні правила переносу

  6. Наголос

  7. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

  8. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

  9. Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-

  10. Спрощення в групах приголосних

  11. Чергування голосних у коренях слів

  12. Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні

  13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

  14. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)

  15. Правила вживання знака м'якшення

  16. Правила вживання апострофа

 5. Відомості з синтаксису і пунктуації

  1. Словосполучення

  2. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  3. Другорядні члени речення: додаток, обставина, означення

  4. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

  5. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  6. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  7. Вставні слова та сполучення слів

  8. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  9. Пряма мова

  10. Діалог