5 клас

 1. Відомості з синтаксису і пунктуації

  1. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  2. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

  3. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  4. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  5. Вставні слова та сполучення слів

  6. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  7. Пряма мова

  8. Діалог

6 клас

 1. Словотвір. Орфографія

  1. Змінювання і творення слів

  2. Правопис складних та складноскорочених слів

 2. Прикметник

  1. Прикметник як частина мови

  2. Відмінювання та правопис прикметників

 3. Числівник

  1. Числівник як частина мови

  2. Групи числівників

  3. Узгодження числівників

 4. Займенник

  1. Займенник як частина мови

  2. Правопис займенників

7 клас

 1. Дієслово

  1. Дієслово як самостійна частина мови

 2. Дієприкметник

  1. Дієприкметники. Активні та пасивні дієприкметники

  2. Правопис дієприкметників

 3. Частка

  1. Загальна характеристика часток

  2. Правопис часток

  3. Написання НЕ з різними частинами мови

 4. Вигук

  1. Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів

8 клас

 1. Синтаксис і пунктуація

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення

9 клас

 1. Складне речення

  1. Поняття про складне речення

 2. Складне речення з різними видами зв'язку

  1. Використання сполучникового та безсполучникового зв'язку в складному реченні