5 клас

 1. Мова як вид діяльності

  1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності

  2. Текст. Речення. Слово. Заголовок тексту. План

 2. Лексикологія

  1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

  2. Синоніми

  3. Омоніми

  4. Антоніми

  5. Пароніми

 3. Будова слова

  1. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення

  2. Спільнокореневі слова й форми слова

  3. Незмінні й змінні слова

 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

  1. Правила вживання знака м'якшення

  2. Правила вживання апострофа

 5. Відомості з синтаксису і пунктуації

  1. Словополучення

  2. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  3. Другорядні члени речення: додаток, обставина, означення

  4. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

  5. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  6. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  7. Вставні слова та сполучення слів

  8. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  9. Пряма мова

  10. Діалог

6 клас

 1. Лексика

  1. Групи слів за походженням

  2. Правопис слів іншомовного походження

  3. Активна й пасивна лексика української мови

  4. Групи слів за вживанням

 2. Фразеологія

  1. Фразеологізми та його лексичне значення

 3. Числівник

  1. Числівник як частина мови

  2. Групи числівників

  3. Узгодження числівників

  4. Відмінювання та правопис числівників

  5. Використання числівників на позначення часу

7 клас

 1. Дієслово

  1. Дієслово як самостійна частина мови

  2. Часи дієслів

  3. І і ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів.

  4. Способи дієслів

 2. Частка

  1. Загальна характеристика часток

  2. Правопис часток

  3. Написання НЕ з різними частинами мови

 3. Вигук

  1. Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів

8 клас

 1. Словосполучення

  1. Словосполучення

  2. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 2. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні

  1. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні (повторення)

 3. Речення з відокремленими членами

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення

9 клас

 1. Способи передачі чужого мовлення

  1. Пряма й непряма мова. Діалог

 2. Складне речення

  1. Поняття про складне речення

 3. Складносурядне речення

  1. Поняття про складносурядне речення

 4. Складне речення з різними видами зв'язку

  1. Використання сполучникового та безсполучникового зв'язку в складному реченні