3 клас

 1. Слово. Значення слів

  1. Омоніми (без уживання терміна)

  2. Слова, близькі за значенням (синоніми)

  3. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

  4. Ознайомлення з найуживанішими фразеологізмами

 2. Будова слова

  1. Закінчення слова

5 клас

 1. Мова як вид діяльності

  1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності

  2. Текст. Речення. Слово. Заголовок тексту. План

 2. Лексикологія

  1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

  2. Синоніми

  3. Омоніми

  4. Антоніми

  5. Пароніми

 3. Будова слова

  1. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення

  2. Спільнокореневі слова й форми слова

  3. Незмінні й змінні слова

  4. Написання префіксів пре-, при-, прі-

  5. Правопис значущих частин слова (повторення)

 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

  1. Голосні й приголосні звуки

  2. Приголосні м'які й тверді, дзвінкі й глухі; вимова приголосних [ґ] і [г]

  3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  4. Співвідношення звуків і букв

  5. Склад. Основні правила переносу

  6. Наголос

  7. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

  8. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

  9. Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-

  10. Спрощення в групах приголосних

  11. Чергування голосних у коренях слів

  12. Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні

  13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

  14. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)

  15. Правила вживання знака м'якшення

  16. Правила вживання апострофа

 5. Відомості з синтаксису і пунктуації

  1. Словополучення

  2. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  3. Другорядні члени речення: додаток, обставина, означення

  4. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

  5. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  6. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  7. Вставні слова та сполучення слів

  8. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  9. Пряма мова

  10. Діалог

6 клас

 1. Лексика

  1. Групи слів за походженням

  2. Правопис слів іншомовного походження

  3. Активна й пасивна лексика української мови

  4. Групи слів за вживанням

 2. Фразеологія

  1. Фразеологізм та його лексичне значення

  2. Джерела українських фразеологізмів

  3. Омонімічні, синонімічні, антонімічні фразеологізми

  4. Синтаксична роль фразеологізмів

 3. Словотвір. Орфографія

  1. Змінювання й творення слів

  2. Способи творення слів

  3. Зміни приголосних при творенні слів

  4. Правопис складних та складноскорочених слів.

 4. Іменник

  1. Морфологія. Іменник як частина мови

  2. Групи іменників за значенням

  3. Рід іменників

  4. Число іменників

  5. Відмінки іменників

 5. Числівник

  1. Числівник як частина мови

  2. Групи числівників

  3. Узгодження числівників

  4. Відмінювання та правопис числівників

  5. Використання числівників на позначення часу

7 клас

 1. Вступ. Повторення

  1. Літературна норма української мови

  2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

 2. Дієслово

  1. Дієслово як самостійна частина мови

  2. Часи дієслів

  3. І і ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів.

  4. Способи дієслів

  5. НЕ з дієсловами

 3. Дієприкметник

  1. Дієприкметник як особлива форма дієслова

  2. Дієприкметниковий зворот

 4. Прислівник

  1. Прислівник як самостійна частина мови

  2. Ступені порівняння прислівників

 5. Частка

  1. Загальна характеристика часток

  2. Правопис часток

  3. Написання НЕ з різними частинами мови

 6. Вигук

  1. Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів

8 клас

 1. Словосполучення

  1. Словосполучення

  2. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 2. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні

  1. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні (повторення)

  2. Підмет.Способи вираження підмета

  3. Присудок. Способи вираження простого присудка

  4. Складений присудок. Способи вираження складеного присудка

  5. Тире між підметом і присудком

 3. Речення з відокремленими членами

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення

9 клас

 1. Способи передачі чужого мовлення

  1. Пряма й непряма мова. Діалог

  2. Цитата

 2. Складне речення

  1. Поняття про складне речення

 3. Складносурядне речення

  1. Поняття про складносурядне речення

  2. Розділові знаки в складносурядному реченні

 4. Складнопідрядне речення

  1. Поняття про складнопідрядне речення

 5. Складне речення з різними видами зв'язку

  1. Використання сполучникового та безсполучникового зв'язку в складному реченні