2 клас

 1. Слово. Значення слова

  1. Лексичне значення слова

  2. Пряме і переносне значення слів. Тематичні групи слів

  3. Слова, близькі за значенням

  4. Слова, протилежні за значенням

 2. Формування понять про частини мови

  1. Загальне поняття про іменник

  2. Подібні та протилежні за значенням іменники. Змінювання за принципом «один — багато»

  3. Велика буква в іменниках

  4. Загальне поняття про прикметник

  5. Зв'язок прикметника з іменником. Змінювання прикметників за числами.

  6. Пряме і переносне значення прикметника. Подібні та протилежні за значенням прикметники.

  7. Загальне поняття про дієслово. Змінювання дієслів за принципом «один – багато»

  8. Пряме і переносне значення дієслів. Близькі та протилежні за значенням дієслова

  9. Загальне поняття про числівник

  10. Службові слова

 3. Речення

  1. Поняття про речення

  2. Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією

  3. Головні слова у реченні. Зв'язок слів у реченні.

 4. Текст

  1. Загальне поняття про текст

  2. Будова тексту

  3. Типи текстів

3 клас

 1. Текст

  1. Загальне поняття про текст. Заголовок

  2. Будова тексту

  3. План тексту. Абзац. Зв'язок речень у тексті

  4. Типи текстів

  5. Характерні ознаки основних стилів текстів

 2. Речення

  1. Речення. Типи речень

  2. Звертання

  3. Головні та другорядні члени речення

  4. Зв'язок слів у реченні. Словосполучення

 3. Слово. Значення слів

  1. Значення слів. Багатозначні слова

  2. Пряме та переносне значення слів

  3. Омоніми (без уживання терміна)

  4. Слова, близькі за значенням (синоніми)

  5. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

  6. Ознайомлення з найуживанішими фразеологізмами

 4. Будова слова

  1. Закінчення слова

  2. Основа слова

  3. Корінь слова

  4. Чергування голосних в коренях слів

  5. Чергування приголосних звуків у коренях слів

  6. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом

  7. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях , які не перевіряються наголосом

  8. Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

  9. Префікси, співзвучні з прийменниками

  10. Префікси роз-, без-

  11. Правопис слів з префіксами з-, с-

  12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

  13. Суфікс

 5. Частини мови

  1. Загальне поняття про частини мови

  2. Іменник

  3. Іменники, що означають назви істот, неістот

  4. Іменники, що означають власні і загальні назви

  5. Рід іменників

  6. Змінювання іменників за числами

  7. Відмінки іменника (практичне ознайомлення)

  8. Загальне поняття про прикметник

  9. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Прикметники у прямому та переносному значенні

  10. Зміна прикметників за числами

  11. Змінювання прикметників за родами

  12. Дієслово

  13. Знайомство з дієсловами-синонімами та дієсловами-антонімами

  14. Час дієслів

  15. Написання НЕ з дієсловами

  16. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.

4 клас

 1. Мова і мовлення

  1. Мова — безсмертний скарб народу

  2. Мовлення. Культура мовлення

 2. Текст

  1. Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета тексту. Заголовок

  2. Засоби зв’язку речень у тексті

  3. Поділ тексту на частини. Складання плану

  4. Особливості змісту та побудови тексту-міркування

  5. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

  6. Замітка до газети

 3. Речення

  1. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

  2. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

  3. Однорідні члени речення

 4. Слово

  1. Значення слова

  2. Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова

  3. Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова

 5. Іменник

  1. Повторення вивченого про іменник як частину мови

  2. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення

  3. Рід і число іменників

  4. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

  5. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями

  6. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках у давальному та місцевому відмінках

  7. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині

  8. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку

  9. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

  10. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

  11. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини

  12. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

  13. Правопис закінчень іменників у множині

  14. Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках

 6. Прикметник

  1. Повторення вивченого про прикметник

  2. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників

  3. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів

  4. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками

  5. Відмінювання прикметників

  6. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк

  7. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

  8. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

  9. Відмінювання прикметників у множині

 7. Числівник

  1. Загальне уявлення про числівник як частину мови

  2. Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників

 8. Займенник

  1. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за їх роллю у тексті

  2. Особові займенники

  3. Відмінювання особових займенників

  4. Вживання займенників

 9. Дієслово

  1. Особливості речень з однорідними присудками

  2. Неозначена форма дієслова

  3. Дієслова теперішнього часу

  4. Дієслова майбутнього часу

  5. Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи

  6. Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи

  7. Особові закінчення дієслів 3-ї особи

  8. Дієслова минулого часу

 10. Прислівник

  1. Прислівник як частина мови

  2. Роль прислівників-синонімів у мовленні. Роль прислівників-антонімів у мовленні

  3. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

  4. Правопис найуживаніших прислівників

 11. Лексикологія

  1. Пароніми

5 клас

 1. Мова як вид діяльності

  1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності

  2. Текст. Речення. Слово. Заголовок тексту. План

 2. Лексикологія

  1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

  2. Синоніми

  3. Омоніми

  4. Антоніми

  5. Пароніми

 3. Будова слова

  1. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення

  2. Спільнокореневі слова й форми слова

  3. Незмінні й змінні слова

  4. Написання префіксів пре-, при-, прі-

  5. Правопис значущих частин слова (повторення)

 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

  1. Голосні й приголосні звуки

  2. Приголосні м'які й тверді, дзвінкі й глухі; вимова приголосних [ґ] і [г]

  3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  4. Співвідношення звуків і букв

  5. Склад. Основні правила переносу

  6. Наголос

  7. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

  8. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

  9. Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-

  10. Спрощення в групах приголосних

  11. Чергування голосних у коренях слів

  12. Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні

  13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

  14. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)

  15. Правила вживання знака м'якшення

  16. Правила вживання апострофа

 5. Відомості з синтаксису і пунктуації

  1. Словосполучення

  2. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  3. Другорядні члени речення: додаток, обставина, означення

  4. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

  5. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  6. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  7. Вставні слова та сполучення слів

  8. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  9. Пряма мова

  10. Діалог

6 клас

 1. Лексика

  1. Групи слів за походженням

  2. Правопис слів іншомовного походження

  3. Активна й пасивна лексика української мови

  4. Групи слів за вживанням

 2. Фразеологія

  1. Фразеологізм та його лексичне значення

  2. Джерела українських фразеологізмів

  3. Омонімічні, синонімічні, антонімічні фразеологізми

  4. Синтаксична роль фразеологізмів

 3. Словотвір. Орфографія

  1. Змінювання й творення слів

  2. Способи творення слів

  3. Зміни приголосних при творенні слів

  4. Правопис складних та складноскорочених слів.

 4. Іменник

  1. Морфологія. Іменник як частина мови

  2. Групи іменників за значенням

  3. Рід іменників

  4. Число іменників

  5. Відмінки іменників

  6. Поділ іменників на відміни та групи

  7. Особливості відмінювання іменників І відміни

  8. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни

  9. Відмінювання іменників ІІІ відміни

  10. Відмінювання множинних іменників та іменників ІV відміни

  11. Правопис іменників

 5. Прикметник

  1. Прикметник як частина мови

  2. Групи прикметників за значенням

  3. Ступені порівняння якісних прикметників

  4. Відмінювання прикметників

  5. Способи творення прикметника. Написання найуживаніших суфіксів прикметників.

  6. Написання -н- та -нн- у прикметниках

  7. Написання не з прикметниками

 6. Займенник

  1. Займенник як частина мови. Роряди займенника

  2. Відмінювання особових та зворотнього займенників

  3. Питально-відносні займенники, їх відмінювання

  4. Неозначені та заперечні займенники, їх відмінювання

  5. Присвійні займенники, їх правопис і відмінювання

  6. Вказівні та означальні займенники, їх відмінювання

  7. Систематизація вивченого про займенник

 7. Числівник

  1. Числівник як частина мови

  2. Групи числівників

  3. Узгодження числівників

  4. Відмінювання та правопис числівників

  5. Використання числівників на позначення часу

7 клас

 1. Вступ. Повторення

  1. Літературна норма української мови

  2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

  3. Правопис вивчених частин мови

 2. Дієслово

  1. Дієслово як самостійна частина мови

  2. Часи дієслів

  3. І і ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів.

  4. Способи дієслів

  5. НЕ з дієсловами

 3. Дієприкметник

  1. Дієприкметник як особлива форма дієслова

  2. Дієприкметниковий зворот

  3. Правопис дієприкметників

 4. Дієприслівник

  1. Дієприслівник як особлива форма дієслова

  2. Дієприслівниковий зворот

  3. Правопис дієприслівників

 5. Прислівник

  1. Прислівник як самостійна частина мови

  2. Ступені порівняння прислівників

  3. Способи творення прислівників

  4. Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках

  5. Правопис НЕ і НІ з прислівниками

  6. Правопис прислівникових суфіксів (-и, -і, -е, -о)

  7. Правопис складних і складених прислівників

 6. Прийменник

  1. Загальна характеристика прийменника

  2. Правопис прийменників

 7. Сполучник

  1. Загальна характеристика сполучника

  2. Правопис сполучників

 8. Частка

  1. Загальна характеристика часток

  2. Правопис часток

  3. Написання НЕ з різними частинами мови

 9. Вигук

  1. Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів

8 клас

 1. Словосполучення

  1. Словосполучення

  2. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 2. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні

  1. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні (повторення)

  2. Підмет.Способи вираження підмета

  3. Присудок. Способи вираження простого присудка

  4. Складений присудок. Способи вираження складеного присудка

  5. Тире між підметом і присудком

  6. Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

 3. Просте ускладнене речення

  1. Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

  2. Смислові відношення між однорідними членами речення. Кома між однорідними членами речення

  3. Речення з кількома рядами однорідних членів

  4. Однорідні й неоднорідні означення

  5. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

  6. Особливості вживання однорідних членів речення

 4. Другорядні члени речення

  1. Означення

  2. Прикладка як різновид означення

  3. Додаток

  4. Обставина

  5. Порівняльний зворот

 5. Просте односкладне речення. Неповні речення

  1. Види односкладних речень. Означено-особові речення

  2. Неозначено-особові речення

  3. Узагальнено-особові речення

  4. Безособові речення

  5. Називні речення

  6. Повні й неповні речення

  7. Систематизація вивченого про односкладні речення

 6. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

  1. Звертання поширені й непоширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

  2. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням

 7. Речення з відокремленими членами

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення

9 клас

 1. Способи передачі чужого мовлення

  1. Пряма й непряма мова. Діалог

  2. Цитата

 2. Складне речення

  1. Поняття про складне речення

 3. Складносурядне речення

  1. Поняття про складносурядне речення

  2. Розділові знаки в складносурядному реченні

 4. Складнопідрядне речення

  1. Поняття про складнопідрядне речення

  2. СПР з підрядними означальними

  3. СПР з підрядними з'ясувальними

  4. СПР з підрядними обставинними місця й часу

  5. СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня

  6. СПР з підрядними обставинними умови, мети, причини, наслідковими й допустовими

  7. Складне речення з кількома підрядними

  8. Систематизація вивченого про складнопідрядне речення

 5. Безсполучникове складне речення

  1. Поняття про БСР. Розділові знаки в БСР

 6. Складне речення з різними видами зв'язку

  1. Використання сполучникового та безсполучникового зв'язку в складному реченні

 7. Текст

  1. Текст

10 клас

 1. Вступ

  1. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література

 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

  1. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. Лексична норма

  2. Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

  3. Групи слів за походженням

  4. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови

  5. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

  6. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

  7. Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 3. Практична риторика

  1. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі

  2. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора

  3. Аудиторія. Види слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

  4. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу

  5. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Мовленнєвий вчинок

  6. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки

 4. Орфоепічна норма

  1. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

  2. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й, з//із//зі як засіб милозвучності

  3. Основні правила вимови голосних звуків

  4. Основні правила вимови приголосних звуків

  5. Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос

 5. Орфографічна норма

  1. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник

  2. Ненаголошені Е, И в корені слова

  3. Апостроф

  4. Позначення м’якості приголосних

  5. Чергування голосних

  6. Чергування приголосних в українській мові

  7. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

  8. Спрощення приголосних

  9. Подвоєння та подовження приголосних

  10. Правопис префіксів

  11. Правопис суфіксів

  12. Уживання великої літери

  13. Правила перенесення слів із рядка в рядок

  14. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом

  15. Написання слів іншомовного походження

  16. Складні випадки написання прізвищ

  17. Складні випадки написання географічних назв

  18. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх

  19. Написання НЕ, НІ з різними частинами мови

  20. Правила графічних скорочень слів

 6. Морфологічна норма

  1. Морфологічна помилка

  2. Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменника

  3. Іменники, що мають лише форму однини або множини

  4. Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

  5. Іменники ІІ відміни. Тверда, м'яка й мішана групи

  6. Відмінювання іменників ІІ відміни. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку

  7. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

  8. Словозміна іменників ІV відміни

  9. Особливості кличного відмінка

  10. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

11 клас

 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

  1. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

 2. Морфологічна норма

  1. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники

  2. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

  3. Прислівник. Ступені порівняння прислівників

  4. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

  5. Дієслово, дієслівні форми. Дієвідміни дієслів. Наказовий спосіб

  6. Активні й пасивні дієприкметники

 3. Синтаксична норма

  1. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки синтаксичного узгодження

  2. Уживання прийменників В і НА з географічними назвами і просторовими іменниками

  3. Словосполучення з прийменником ПО