1. Мова і мовлення

  1. Мова — безсмертний скарб народу

  2. Мовлення. Культура мовлення

 2. Текст

  1. Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета тексту. Заголовок

  2. Засоби зв’язку речень у тексті

  3. Поділ тексту на частини. Складання плану

  4. Особливості змісту та побудови тексту-міркування

  5. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

  6. Замітка до газети

 3. Речення

  1. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

  2. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

  3. Однорідні члени речення

 4. Слово

  1. Значення слова

  2. Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова

  3. Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова

 5. Іменник

  1. Повторення вивченого про іменник як частину мови

  2. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення

  3. Рід і число іменників

  4. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

  5. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями

  6. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках у давальному та місцевому відмінках

  7. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині

  8. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку

  9. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

  10. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

  11. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини

  12. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

  13. Правопис закінчень іменників у множині

  14. Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках

 6. Прикметник

  1. Повторення вивченого про прикметник

  2. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників

  3. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів

  4. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками

  5. Відмінювання прикметників

  6. Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк

  7. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

  8. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

  9. Відмінювання прикметників у множині

 7. Займенник

  1. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за їх роллю у тексті

  2. Особові займенники

  3. Відмінювання особових займенників

  4. Вживання займенників

 8. Прислівник

  1. Прислівник як частина мови

  2. Роль прислівників-синонімів у мовленні. Роль прислівників-антонімів у мовленні

  3. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

  4. Правопис найуживаніших прислівників