Теорія:

Хімічна формула — умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини.
Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів, а кількісний — за допомогою індексів.
Індекс — цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знака і позначає число атомів даного елемента.
Зверни увагу!
Індекс «\(1\)» у хімічній формулі не пишеться.
Якщо у формулі записано знак хімічного елемента без індексу, значить, у частинці речовини міститься один атом даного елемента.
 
Хімічні формули речовин молекулярної будови показують склад. Це молекулярні формули.
Приклад:
O2 («о — два») — молекулярна формула кисню. У молекулі кисню містяться два атоми хімічного елемента Оксигену.
 
He («гелій») — молекулярна формула інертного (благородного) газу гелію. Молекули благородних газів одноатомні.
 
H2SO4 («аш — два — ес — о — чотири») — молекулярна формула сульфатної кислоти, яка містить два атоми Гідрогену, один атом Сульфуру і чотири атоми Оксигену.
Хімічні формули речовин немолекулярної будови показують найпростіше співвідношення числа атомів хімічних елементів у речовині. Такі формули називають найпростішими формулами.
 
Група атомів, склад якої відповідає простій формулі речовини, називається формульною одиницею.
 
Для простих речовин немолекулярної будови формульної одиницею є атом, тому їх формули записують просто знаками хімічних елементів без індексів.
Приклад:
Cu («Купрум») — формула міді, яка показує, що її формульної одиницею є атом.
 
Fe2O3 («Ферум — два — о —три») — найпростіша формула ферум(III) оксиду. У цій речовині на два атома Феруму припадає три атоми Оксигену.
Зверни увагу!
Групи атомів, що повторюються, беруть у дужки.
Приклад:
Mg(OH)2 («Магній — о — аш — двічі»)— у магній гідроксиді на один атом Магнію припадає два атоми Оксигену і два атоми Гідрогену.
 
Ca3(PO4)2 («Кальцій — три — пе — о — чотири — двічі») — у кальцій ортофосфаті на три атоми Кальцію припадає два атоми Фосфору і вісім атомів Оксигену.
У хімічних записах використовуються коефіцієнти.
Коефіцієнт — цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число окремих атомів, молекул або формульних одиниць.
Зверни увагу!
Коефіцієнт «\(1\)» не записується.
Приклад:
O — один атом Оксигену.
 
3H2 — три молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів хімічного елемента Гідрогену.
 
10H2SO4 — десять молекул сульфатної кислоти, кожна з яких містить по два атоми Гідрогену, одному атому Сульфуру і по чотири атоми Оксигену.
 
2Mg(OH)2 — дві формульні одиниці магній гідроксиду, що складаються з одного атома Магнію, двох атомів Оксигену і двох атомів Гідрогену.