Теорія:

Речовини можуть перебувати у твердому, рідкому і газоподібному стані.
У \(1\) моль будь-якої речовини міститься 6,021023 структурних частинок.
Відстані між структурними частинками є різними і невеликими. Тому \(1\) моль твердих речовин чи рідин займає різні об'єми. Відстані між молекулами газів є великою і приблизно однаковою, тому за об'єм \(1\) моль газу приймається об'єм простору, який вони займають за нормальних умов.
Закон Авогадро:
В однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакову кількість молекул.
Однаковому числу молекул газів відповідають однакові об'єми.
 
Для розрахунків, пов'язаних з визначенням об'єму газів, використовують поняття молярного об'єму.
Молярний об'єм Vm — це відношення об'єму даної порції речовини до його кількості речовини.
Vm(X)=V(X)ν(X).
 
Чисельно молярний об'єм дорівнює об'єму \(1\) моль речовини.
 
Зверни увагу!
Молярний об'єм будь-якого газу при нормальних умовах (тиску \(101,3\) кПа і температурі \(0\) °С) дорівнює \(22,4\) л/моль.
Обчислення об'єму газу за його кількість речовини
Перетворимо формулу молярного об'єму — виразимо з неї об'єм V:
 
 V(X)=ν(X)Vm — об'єм газу дорівнює добутку його кількості речовини на молярний об'єм.
Приклад:
Обчисли об'єм (н. у.) метану кількістю речовини \(1,5\) моль.
 
V(CH4)=ν(CH4)Vm=1,522,4=33,6 л.
 
Відповідь: V(CH4)=33,6 л.
Обчислення кількості речовини газу за його об'ємом
Виразимо з формули молярного об'єму кількість речовини ν:
 
ν(X)=V(X)Vm — кількість речовини газу можна вирахувати, якщо його об'єм поділити на молярний об'єм.
Приклад:
Обчисли кількість речовини водню, що  відповідає за н. у. його об'єму \(11,2\) л.
 
ν(H2)=V(H2)Vm=11,222,4=0,5 моль.
 
Відповідь: ν(H2)=0,5 моль.