Теорія:

Існують різні форми подання алгоритмів — словесні, словесно-формульні, графічні, у вигляді програмного коду та інші — залежно від того, на якого виконавця орієнтований алгоритм.
Графічне подання алгоритмів
Для графічного подання базових структур використовуються блок-схеми.
Блок-схема алгоритму — графічне подання алгоритму у вигляді організованої послідовності блоків.
Запам'ятай призначення блоків, з яких складаються блок-схеми алгоритмів:
80.PNG
Базові алгоритмічні структури
Алгоритм будь-якої складності можна сконструювати за допомогою трьох базових алгоритмічних структур: слідування, розгалуження, повторення.
Слідування — це така форма організації команд (вказівок) в алгоритмі, під час виконання яких дії виконуються послідовно, одна за одною, без пропусків або повторень.
81.PNG
Розгалуження — це така форма організації команд, коли залежно від виконання або невиконання певної умови виконується одна з двох послідовностей команд.
82.PNG
Умову можна подати у вигляді запитання, сформульованого так, що допускає лише одну з двох відповідей: «так» або «ні». Якщо умова виконується (умова істинна), то виконуються команди Серії 1 (гілка Так); якщо умова не виконується (умова хибна), то команди Серії 2 (гілка Ні).
Повторення (цикл) — це така форма організації команд, за якою одна й та сама послідовність дій виконується кілька разів залежно від певної умови.
83.PNG
Серія команд, що повторюється під час кожного проходження (ітерації) циклу, називається тілом циклу. Команди тіла циклу виконуються доти, поки виконується задана умова.
Під час виконання алгоритму спочатку перевіряється умова. Якщо умова істинна, то тіло циклу виконується і відбувається повернення на перевірку умови.
Зверни увагу!
Якщо умова в команді повторення виявиться хибною за першої перевірки, то тіло циклу не виконається жодного разу.
Якщо під час повторення циклу умова незмінно залишається істинною, то цикл може повторюватися нескінченно (кажуть, що програма «зациклена»).
Алгоритми, у яких використовується тільки структура «Слідування», називаються  лінійними.
Алгоритми, в основі яких лежить структура «Розгалуження», називаються алгоритмами з розгалуженнями.
Алгоритми, в основі яких лежить структура «Повторення», називають циклічними.
На практиці алгоритми розв’язування складних задач містять у собі базові структури всіх трьох типів.
Приклад:
Блок-схема лінійного алгоритма знаходження середнього арифметичного трьох чисел А, В і С:
84_10.PNG