Теорія:

Поняття і типи моделей
Всесвіт, що нас оточує і частиною якого є ми самі, складається з об’єктів (процесів, явищ). Для можливості дослідження або споглядання чи використання об’єктів люди вдаються до моделювання.
Дослідженняце діяльність, спрямована на вивчення властивостей об’єктів оточуючого світу та їх зв’язків з іншими об’єктами.
Предметна область — це множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в межах деякого дослідження або у процесі діяльності.
Приклад:
Під час вивчення чинників, які впливають на погоду, предметна область охоплює атмосферу Землі, вплив на неї Сонця, океанів і людської діяльності. А в ході дослідження туристичних маршрутів, які можна прокласти для ознайомлення з історією та культурою рідного краю, до предметної області входять транспортні шляхи, визначні місця, історичні та культурні пам’ятки вашого краю.
Під час проведення експериментів, наукових і навчальних розрахунків, досліджень виникає необхідність будувати матеріальні або інформаційні моделі реальних об’єктів — прототипів моделі.
Модель — це опис суттєвих для поставленої задачі властивостей і закономірностей поведінки об’єктів, що забезпечують її розв’язання.
Моделювання — це дослідження об’єктів за допомогою побудови та вивчення їхніх моделей.
За способом реалізації моделі можна розділити на матеріальні (або натурні) й інформаційні (або абстрактні).
Матеріальна модель — це модель об’єкта, подана у вигляді його предметної копії.
Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні та інші властивості або дії об’єктів моделювання (іграшки, глобус, модель молекули, макет літака, будинка тощо).
Інформаційна модель — це модель об’єкта  (явища, процесу), подана у вигляді його опису.
Інформаційну модель об’єкта використовують замість оригіналу в ході його дослідження, коли зберігається інформація про деякі важливі для цього дослідження типові риси.
Приклад:
Карта земної кулі, портрет письменника, хімічна формула речовини, твір з описом дощу, фотографія блискавки – це приклади інформаційних моделей.
Інформаційні моделі, у свою чергу, розподіляють за формою подання на:
  • словесні — усні та письмові описи;
  • графічні малюнки, креслення, піктограми, карти тощо;
  • структурні таблиці, графіки, діаграми, схеми тощо;
  • математичні формули, рівняння, нерівності, функції тощо;
  • спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій та інші.
Приклади інформаційних моделей для дослідження властивостей води
  
Форма подання моделі
Приклад
СловеснаПисьмовий опис речовини
Прозора безбарвна рідина без запаху та смаку. У природі існує
у трьох агрегатних станах: твердому (лід), рідкому (вода) і газуватому (водяна пара)
Графічна
Зображення молекули води
1.PNG
Структурна
Таблиця
2.PNG
Схема
3.PNG
МатематичнаФормула для розрахунку об’єму води в акваріумі
V = a · b · h,
де a, b – довжина та ширина акваріума, h – висота води
Спеціальна
Формула молекули води 4.PNG
Рівняння утворення води 5.PNG
 
Причини моделювання
10.PNG
Моделі також можна класифікувати за галузями знань, у яких вони застосовуються: фізичні, біологічні, економічні, соціальні моделі та інші.
Приклад:
На уроках фізики ви ознайомилися з прикладами фізичних явищ у моделях двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічного преса, блоків, електронагрівальних приладів. На уроках біології вам демонстрували моделі основних компонентів клітин рослини.
Відповідно до галузі використання моделі можуть бути навчальними, дослідними, науково-технічними, ігровими и імітаційними.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020. 
Відповідь:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.