1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

  1. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

 2. Морфологічна норма

  1. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники

  2. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

  3. Прислівник. Ступені порівняння прислівників

  4. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

  5. Дієслово, дієслівні форми. Дієвідміни дієслів. Наказовий спосіб

  6. Активні й пасивні дієприкметники

 3. Синтаксична норма

  1. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки синтаксичного узгодження

  2. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

  3. Уживання прийменників В і НА з географічними назвами і просторовими іменниками

  4. Словосполучення з прийменником ПО

  5. Словосполучення з прийменниками при, за, із-за, через, завдяки

  6. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

  7. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся

  8. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

  9. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

  10. Прості ускладнені речення

  11. Правила побудови складних речень

 4. Пунктуаційна норма

  1. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні

  2. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями

  3. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними конструкціями

  4. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення