1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

  1. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

 2. Морфологічна норма

  1. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники

  2. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

  3. Прислівник. Ступені порівняння прислівників

  4. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

  5. Дієслово, дієслівні форми. Дієвідміни дієслів. Наказовий спосіб

  6. Активні й пасивні дієприкметники

 3. Синтаксична норма

  1. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки синтаксичного узгодження

  2. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

  3. Уживання прийменників В і НА з географічними назвами і просторовими іменниками

  4. Словосполучення з прийменником ПО

  5. Словосполучення з прийменниками при, за, із-за, через, завдяки

  6. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

  7. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся

  8. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

  9. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

  10. Прості ускладнені речення

  11. Правила побудови складних речень

 4. Пунктуаційна норма

  1. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні

  2. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями

  3. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними конструкціями

  4. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення

  5. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами

  6. Розділові знаки в складному реченні

  7. Розділові знаки при прямій мові

 5. Стилістична норма

  1. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів

  2. Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів

  3. Стилістичні особливості слів іншомовного походження

  4. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика

  5. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики

  6. Стилістичне забарвлення фразеологізмів

  7. Стилістичні особливості засобів словотвору

  8. Стилістичні особливості частин мови

  9. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

  10. Стилістичні засоби фонетики

 6. Практична риторика

  1. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні

  2. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння)