1. Вступ

  1. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література

 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

  1. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. Лексична норма

  2. Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

  3. Групи слів за походженням

  4. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови

  5. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

  6. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

  7. Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 3. Практична риторика

  1. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі

  2. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора

  3. Аудиторія. Види слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

  4. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу

  5. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Мовленнєвий вчинок

  6. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки

 4. Орфоепічна норма

  1. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

  2. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й, з//із//зі як засіб милозвучності

  3. Основні правила вимови голосних звуків

  4. Основні правила вимови приголосних звуків

  5. Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос

 5. Орфографічна норма

  1. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник

  2. Ненаголошені Е, И в корені слова

  3. Апостроф

  4. Позначення м’якості приголосних

  5. Чергування голосних

  6. Чергування приголосних в українській мові

  7. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

  8. Спрощення приголосних

  9. Подвоєння та подовження приголосних

  10. Правопис префіксів

  11. Правопис суфіксів

  12. Уживання великої літери

  13. Правила перенесення слів із рядка в рядок

  14. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом

  15. Написання слів іншомовного походження

  16. Складні випадки написання прізвищ

  17. Складні випадки написання географічних назв

  18. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх

  19. Написання НЕ, НІ з різними частинами мови

  20. Правила графічних скорочень слів

 6. Морфологічна норма

  1. Морфологічна помилка

  2. Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменника

  3. Іменники, що мають лише форму однини або множини

  4. Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

  5. Іменники ІІ відміни. Тверда, м'яка й мішана групи

  6. Відмінювання іменників ІІ відміни. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку

  7. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

  8. Словозміна іменників ІV відміни

  9. Особливості кличного відмінка

  10. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові