1. Вступ

  1. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література

 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

  1. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. Лексична норма

  2. Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

  3. Групи слів за походженням

  4. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови

  5. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

  6. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

  7. Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 3. Практична риторика

  1. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі

  2. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора

  3. Аудиторія. Види слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

  4. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу

  5. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Мовленнєвий вчинок

  6. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки

 4. Орфоепічна норма

  1. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

  2. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й, з//із//зі як засіб милозвучності

  3. Основні правила вимови голосних звуків

  4. Основні правила вимови приголосних звуків

  5. Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос

 5. Орфографічна норма

  1. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник

  2. Ненаголошені Е, И в корені слова

  3. Апостроф

  4. Позначення м’якості приголосних