Теорія:

A
агроно́мія
алфа́ві́т
а́ркушик
асиметрі́я
Б
багаторазо́вий
безпринци́пний
бе́шкет
бла́говіст
близьки́й
болоти́стий
боро́давка
босо́ніж
боя́знь
бурштино́вий
бюлете́нь
В
ва́ги (у множині)
вантажі́вка
весня́ни́й
ви́года (користь)
виго́да (зручність)
вида́ння
визво́льний
вимо́га
ви́падок
вира́зний
ви́сіти
ви́трата
виши́ваний
відвезти́
відвести́
ві́дгомін
віднести́
ві́домість (список)
відо́мість (повідомлення, дані, популярність)
ві́рші
віршови́й
вітчи́м
Г
гальмо́
га́льма
гляда́ч
гороши́на
граблі́
гурто́житок
Д
дани́на
да́но
дециме́тр
де́щиця
де-ю́ре
джерело́
ди́влячись
дича́віти
діало́г
добови́й
добу́ток
довезти́
довести́
до́гмат
донести́
до́нька
дочка́
дро́ва
Е
експе́рт
Є
єрети́к
Ж
жалюзі́
З
завда́ння
завезти́
завести́
за́вжди́
завчасу́
за́гадка
заіржа́вілий
заіржа́віти
закінчи́ти
з́акладка (у книзі)
за́крутка
залиши́ти
замі́жня
занести́
за́понка
заробі́ток
за́ставка
за́стібка
засто́порити
зви́сока
зда́лека
зібра́ння
зобрази́ти
зо́зла
зра́ння
зру́чний
зубо́жіння
І
інду́стрія
К
ка́мбала
катало́г
кварта́л
ки́шка
кіломе́тр
кінчи́ти
ко́лесо
ко́лія
ко́пчений (дієприкметник)
копче́ний (прикметник)
кори́сний
ко́сий
котри́й
крице́вий
кро́їти
кропива́
куліна́рія
ку́рятина
Л
ла́те
листопа́д
літо́пис
лю́стро
М
ма́бу́ть
магісте́рський (про вчений ступінь)
ма́ркетинг
мере́жа
металу́ргія
міліме́тр
Н
навча́ння
нанести́
напі́й
на́скрізний
на́чинка
нена́видіти
нена́висний
нена́висть
нести́
ні́здря
нови́й
О
обіця́нка
обра́ння
обру́ч (іменник)
одина́дцять
одноразо́вий
озна́ка
о́лень
опто́вий
осете́р
ота́ман
о́цет
П
пави́ч
парте́р
пе́карський
перевезти́
перевести́
пере́кис
переля́к
перенести́
пере́пад
пере́пис
піала́
пі́дданий (дієприкметник)
підда́ний (ім., у підданстві)
пі́длітковий
пізна́ння
пітни́й
піце́рія
по́друга
по́значка
по́ми́лка
помі́щик
помо́вчати
поня́ття
порядко́вий
посере́дині
привезти́
привести́
при́морозок
принести́
при́чіп
про́діл
промі́жок
псевдоні́м
Р
ра́зом
ре́мінь (пояс)
ре́шето
ри́нковий
рівни́на
роздрібни́й
ро́зпірка
руко́пис
русло́
С
сантиме́тр
све́рдло
сере́дина
се́ча
симетрі́я
сільськогоспода́рський
сімдеся́т
сли́на
соломи́нка
ста́туя
стовідсо́тковий
стриба́ти
Т
текстови́й
течія́
ти́гровий
тисо́вий
тім’яни́й
травесті́я
тризу́б
ту́луб
У
украї́нський
уподо́бання
урочи́стий
усере́дині
Ф
фарту́х
фахови́й
фено́мен
фо́льга
фо́рзац
Х
ха́ос (у міфології: стихія)
хао́с (безлад)
Ц
ца́рина
цеме́нт
це́нтнер
цінни́к
Ч
чарівни́й
чергови́й
чита́ння
чорно́зем
чорно́слив
чотирна́дцять
Ш
шляхопрові́д
шовко́вий
шофе́р
Щ
ще́лепа
щи́пці
щодобови́й
Я
ярмарко́вий
 
Джерела:
Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО. URL: https://navsi200.com/slova-z-naholosamy-2020/ (дата звернення: 13.10.2019).