Теорія:

Зверни увагу!
Частини слів із рядка в рядок переносимо за складами. Але не кожен склад можна залишати в попередньому рядку або записувати в наступному!
Запам'ятай такі правила:
  
Одну літеру
не залишаємо
в попередньому рядку
й не переносимо
в наступний.
Можна: Ма-рія,  
пла-ваю.
 
НЕ можна: Ма-рі-я,
пла-ва-ю.
Не  розриваємо
сполучення літер
дж, дз,
які позначають
один звук [дж], [дз], [дз'].                                 
Можна: про-во-джу,
пі-джак, ро-дзин-ка.
 
НЕ можна: про-вод-жу,
під-жак, род-зин-ка.
Якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса,
а ж або з — до кореня),
то їх можна розривати.
Можна: під-за-хис-ний,
від-жи-ти.
 
НЕ можна: пі-дза-хис-ний,
ві-джи-ти.
Апостроф і м’який знак при переносі
не відокремлюємо
від попередньої літери.
Можна: куль-ба-ба,
ка-в'яр-ня,
буль-йон.
 
НЕ можна: кул-ьба-ба,
кав-'яр-ня,
бул-ьйон.
Не розриваємо буквосполучення
ьо, йо.
Можна: ко-льо-ро-вий,
ра-йон.
 
НЕ можна: коль-оро- вий,
рай-он.
При переносі складних слів
не  залишаємо
в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу.
Можна: од-но-но-гий,
ба-га-то-рів-не-вий.
 
НЕ можна: од-нон-огий,
ба-га-тор-ів-не-вий.
Не відриваємо скорочення
від слів, яких вони стосуються.
 
Так само не відриваємо
ініціали від прізвища.
Можна15 км, ХХ ст.,
Т. Г. Шев-чен-ко,  ООН.
 
НЕ можна:15-км, ХХ-ст.,
Т. Г.- Шевченко, ОО-Н.
                                               
 
У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами.