Теорія:

Прийменники з іншими частинами мови пишуться окремо.
Уві сні, піді мною, на жаль.
Зверни увагу!
Між прийменником та іншою частиною мови можна вставити означення (на превеликий жаль, при крутому березі, ліг на правий бік).
Написання прийменників
Похідні прийменники пишемо разом, окремо, з дефісом.
Пишемо з дефісом
 • складні прийменники, утворені від непохідних за допомогою прийменника з(із): з-поза, з-проміж, з-серед, з-між, з-понад.
Пишемо окремо
 • складені прийменники, утворені від іменників та прислівників з непохідними прийменниками: в кінці, в напрямі до, в результаті, в середині, в силу, з метою, за винятком, за допомогою, на відміну від, на випадок, на чолі, залежно від, за рахунок, згідно з, на шляху до, незалежно від, незважаючи на, поряд з, під кінець, під час, по відношенню до, у відношенні до, у зв’язку з, у відповідь на, у(в) разі.
Зверни увагу!
Слід відрізняти прийменники від прислівників, які пишуться разом:
прислівники
прийменники
углиб
у глиб століть
спочатку
 з початку тижня
відійшов убік
у бік від річки
Пишемо разом:
 • складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників зі словом будь-якої частини мови: вна́слідок (уна́слідок), вподо́вж (уподо́вж), впродóвж (упродóвж), за́мість, навздогíн, навко́ло, навперéйми, назýстріч, напередо́дні, наприкінці́, повздóвж;
 • складні прийменники, утворені з двох і більше простих прийменників: за́для, зара́ди, окрі́м, по́за, помі́ж, по́над, попере́д, по́при, посе́ре́д, про́між.
Особливості вживання прийменників
Варто пам’ятати про таку фонетичну особливість української мови, як чергування прийменників У/В, прийменника З чи його варіантів ІЗ, ЗІ (ЗО), пов’язані з милозвучністю (тяжіння до послідовного чергування в мовному потоці звуків за моделлю  «приголосний — голосний — приголосний — голосний...»).
 
Прийменник У вживаємо для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:
 • між приголосними: десь у хлібах кричав перепел;
 • на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко);
 • незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед сполученнями літер льв, св, тв, хв і под.: сидимо у вагоні;
 • після паузи, що на письмі позначена комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним: Стоїть на видноколі мати – у неї вчись (Б. Олійник).
В уживається:
 • між голосними: прийшла в оточенні; бачила в озері;
 • перед голосним на початку речення: В іншій ситуації. В озері купатися краще.
 • після голосного перед приголосним (крім в, ф, льв, св, хв та ін.): зайшли в ліс; але: побачила у вікно.
Позиції вживання прийменника З та його варіантів ІЗ, ЗІ (ЗО)
З уживаємо:
 • на початку речення перед буквою, що позначає голосний: З одним рибалкою він дуже подружив (Л. Глібов);
 • усередині речення перед такою самою буквою незалежно від закінчення попереднього слова чи паузи: Диктант з української мови; Контрольна робота з української мови; На додаткових заняттях учитель працює по-різному: з усіма учнями або з одним-двома;
 • на початку речення перед буквою, що позначає приголосний (крім свистячих з, с, ц та шиплячих ч, ш, шч): З лісу потягло прохолодою; З її приїздом якось повеселіла хата (Леся Українка); рідше — перед початковим буквосполученням чи буквосполученням наступного слова, якщо попереднє слово закінчує буква, що передає голосний: З другого боку простяглися поля; Вона відвідала з друзями Київ; Плугатарі з плугами йдуть (Т. Шевченко);
 • між двома буквами, перша з яких позначає голосний, а друга — приголосний: Як сонях той до сонця, до Вкраїни свій погляд я з любов’ю повертав (Ф. Малицький).
Варіанти ІЗ, ЗІ (ЗО) вживаємо перед буквами, що передають важкі для вимови збіги приголосних, та для досягнення милозвучності.
 • ІЗ уживаємо переважно перед буквами, що позначають свистячі та шиплячі звуки (з, с, ц, ч, ш, шч) незалежно від закінчення попереднього слова та між буквосполученнями (після них або перед ними): Перстень виготовлено із золота; Із шовку виготовили вітрила; Тихович разом із сходом сонця зірвався на рівні ноги (М. Коцюбинський);
 • ЗІ вживаємо, якщо буквосполучення наступного слова має початкові з, с, ш, шч та ін., незалежно від закінчення попереднього слова чи паузи: Ви зустріли ворога… зі зброєю в руках (Ю. Яновський); Балада зі знаком запитання (І. Драч);
Зверни увагу!
У позиції перед деякими буквосполученнями варіанти ІЗ та ЗІ можуть бути взаємозамінними. Устав разом із сходом сонця і Устав разом зі сходом сонця.
 • ЗО як фонетичний варіант прийменника зі завжди вживаємо із числівниками два, три: Позичив зо дві сотні; Проспав зо три години та із займенником мною: Він був зі (зо) мною.
Типові помилки у вживанні прийменників
Часто в мовленні трапляються неправильні конструкції з прийменниками.
Наведені у таблиці фрази ілюструють найтиповіші відхилення у вживанні прийменників.
 
Правильно
Неправильно
завдання з біології
завдання по біології
через технічні причини
по технічним причинам
змагання зі стрільбизмагання по стрільбі
на тему
по темі
Зверни увагу!
У більшості випадків вибір прийменника визначається тради­цією, наприклад: відпочивати в са­наторії — відпочивати на туристичній базі, у вихідні — на цьому тижні тощо.
Джерела:
1. Навчально-методичний посібник: Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти/В.М. Терешко, А.О. Панченков.— Харків: Соняшник, 2019
2. https://dyskurs.net/pozytsii-vzhyvannia-pryimennykiv-i-prefiksiv-u-ta-v/