Теорія:

Текст (від лат. — тканина, зв'язок, побудова)  — це зв’язне висловлювання, що складається з речень, об’єднаних темою, головною думкою та граматично.
    Основні ознаки тексту: 
— смислова цілісність, відносна завершеність;
— структурна організація та композиційна єдність усіх його частин;
— наявність лексичного та граматичного зв'язку між його частинами.
Смислова цілісність:
 1. Наявність теми (тема – те, про що йдеться в тексті).
 2. Наявність головної думки (головна думка  — те головне, заради чого твориться текст, задум мовця: схвалити, засудити, ствердити, заперечити, закликати, спонукати, застерегти  тощо)
 3. Інформаційність (містить певний обсяг фактів, певну інформацію (текст і створюється заради передачі інформації)).
 4. Зв’язність (речення розміщено в такій послідовності, яка гарантує розвиток думки; кожне наступне речення додає щось нове до вже відомого. Мовець відштовхується від «даного», про що вже було сказано, і додає «нове»,  розвиває думку.
«ДАНЕ» служить для зв’язку речень, у ньому повторюється якась частина попереднього речення (лексичний зв'язок).
«НОВЕ» містить основне повідомлення й виділяється логічним наголосом. У спокійному монологічному мовленні «нове» звичайно знаходиться наприкінці речення.
 
5. Змістова завершеність. Текст має початок і кінець.
6. Заголовок відображає тему або ідею.
Структурна організація тексту та композиційна єдність його частин:
 1.  Структурна організація тексту передбачає заголовок, вступ (зачин), основну частину й кінцівку (висновки, узагальнення).
 2. Членування тексту на абзаци, глави, параграфи, строфи, фрази.
 3. В основі тексту лежать не окремі речення, а більші одиниці – блоки речень (абзаци), через які відбувається розвиток думки та послідовне розгортання змісту (теми).
 4. Між реченнями тексту буває послідовний або паралельний зв'язок.
 5. Структурно завершеним може бути й текст з одного речення – це прислів'я, коломийки, частівки, крилаті вирази:
  «Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має» (С.Воробкевич)
  Влітку один тиждень рік годує.(Нар. тв.)
  Заспіваймо коломийку, нащо так сидіти, коломийку у нас люблять і старі, і діти. (Нар. тв.).
Лексичний зв'язок між частинами тексту забезпечується:
 1. Повторами слів.
 2. Уживанням займенників замість інших частин мови.
 3. Синонімами.
 4. Контекстуальними синонімами.
 5. Спільнокореневими словами.
 6. Використанням родової назви замість видової.
 7. Використанням загальної назви замість власної.
 8. Близькими за змістом словами.
Граматичний зв'язок між частинами тексту забезпечується:
 1. Вставними словами.
 2. Сполучниками (сурядності й підрядності).
 3. Співвідношенням форм дієслова (вид і час дієслова).
 4. Прислівники зі значенням часу та простору, які дозволяють уточнювати хронологічну та просторову характеристику тексту.
 5. Синтаксичним паралелізмом речень.
Джерела:
1. Авраменко О. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. К.: Грамота, 2017. 160с.
2. Глазова О.П. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. Харків: Вид-во "Ранок", 2017. 240 с.
3. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В.  К.: Педагогічна думка, 2017. 308 с.