6 клас

 1. Біологія - вчення про живі організми

  1. Біологія — наука про живі організми

  2. Методи дослідження в біології. Пристрій збільшувальних приладів

 2. Клітинна будова живих організмів

  1. Рослинна клітина

 3. Бактерії

  1. Загальна характеристика бактерій, їх роль у природі та житті людини

 4. Одноклітинні організми

  1. Одноклітинні твариноподібні організми. Амеба - протей

  2. Інфузорія-туфелька

  3. Одноклітинні водорості евглена зелена та хламідомонада

 5. Царство Рослини

  1. Рослина — живий організм

  2. Тканини рослин

  3. Корінь. Кореневі системи. Видозміни коренів

  4. Пагін: властивості, основні функції

  5. Стебло — осьова частина пагона

  6. Листок — бічний орган пагона. Зовнішня будова листка

  7. Розташування листків та клітинна будова листка

  8. Вегетативне розмноження рослин

  9. Квітка – орган статевого розмноження

  10. Запилення та запліднення

  11. Суцвіття

  12. Насіння

  13. Плоди

  14. Різноманітність плодів. Поширення плодів

  15. Ріст і розвиток рослин

 6. Різноманітність рослин

  1. Поняття про класифікацію рослин

  2. Водорості

  3. Мохи

  4. Папороті

  5. Хвощі

  6. Плауни

  7. Голонасінні

 7. Царство Гриби

  1. Загальна характеристика грибів, їх роль у природі та житті людини

7 клас

 1. Зоологія — наука про тварин

  1. Тварина — живий організм

  2. Будова тварин: клітини і тканини

  3. Органи і системи органів тварин

 2. Різноманітність тварин

  1. Поняття про класифікацію тварин

  2. Тип Губки і тип Кишковопорожнинні

  3. Тип Кільчасті черви (Кільчаки)

  4. Тип Членистоногі

  5. Клас Ракоподібні типу Членистоногі

  6. Клас Павукоподібні типу Членистоногі

  7. Клас Комахи типу Членистоногі

  8. Розвиток комах з повним і неповним перетворенням

  9. Значення комах у природі та житті людини

  10. Загальна характеристика типу Молюски

  11. Клас Черевоногі молюски

  12. Клас Двостулкові молюски

  13. Клас Головоногі молюскі

  14. Загальна характеристика хордових. Підтипи Безчерепні і Черепні

  15. Загальна характеристика риб. Круглороті та Хрящові риби

  16. Клас Кісткові риби

  17. Загальна характеристика представників класу Земноводних (Амфібій)

  18. Внутрішня будова представників класу Земноводних

  19. Загальна характеристика та класифікація представників класу Рептилії

  20. Внутрішня будова представників класу Рептилій

  21. Загальна характеристика класу Птахи

  22. Внутрішня будова представників класу Птахів

  23. Розмноження і розвиток Птахів

  24. Різноманітність Птахів

  25. Загальна характеристика класу Ссавців

  26. Внутрішня будова Ссавців

  27. Розмноження і розвиток Ссавців

  28. Різноманітність ссавців

  29. Особливості зовнішної будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування

 3. Процеси життєдіяльності тварин

  1. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

8 клас

 1. Вступ. Організм людини, як єдине ціле

  1. Людина, як біологічний вид. Науки про людину

 2. Організм людини, як біологічна система

  1. Організм людини, як біологічна система

  2. Тканини людини

  3. Органи. Фізіологічні системи

  4. Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція

 3. Опора і рух

  1. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції

  2. Будова скелета

  3. Будова і з'єднання кісток

  4. Будова м'язів. Види м'язів

  5. Функції окремих груп м’язів

  6. Хвороби опорно-рухової системи та їх профілактика

 4. Обмін речовин

  1. Обмін речовин

  2. Їжа та її компоненти

  3. Вітаміни

  4. Регуляція обміну речовин

 5. Травлення

  1. Будова органів травлення

  2. Ротова порожнина. Будова зубів

  3. Процес травлення у шлунку та кишечнику

  4. Етапи травлення. Всмоктування поживних речовин у кров

  5. Хвороби системи травлення та їх попередження

 6. Дихання

  1. Значення дихання. Система органів дихання

 7. Транспорт речовин. Кровоносна та лімфатична системи

  1. Внутрішнє середовище організму. Склад крові

  2. Еритроцити. Групи крові

  3. Лейкоцити, тромбоцити. Зсідання крові

  4. Будова серця. Робота серця

  5. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по судинам

  6. Лімфатична система

  7. Імунна система

  8. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

 8. Система органів виділення. Терморегуляція

  1. Сечовидільна система

  2. Будова і функції шкіри. Гігієна шкіри

 9. Нервова система

  1. Будова нервової системи та її значення

  2. Спинний мозок

  3. Головний мозок

  4. Периферична нервова система. Соматична частина периферичної нервової системи

  5. Вегетативна нервова система

  6. Захворювання нервової системи

 10. Органи чуття і сенсорні системи

  1. Загальний принцип будови сенсорних систем (аналізаторів)

  2. Будова і робота органу зору

  3. Орган слуху та вестибулярний апарат

  4. Сенсорні системи нюху і смаку

  5. Сенсорні системи руху, дотику, температури і болю

 11. Вища нервова діяльність

  1. Безумовні рефлекси. Вроджена поведінка

  2. Умовні рефлекси. Набута поведінка

  3. Розумова діяльність. Мова, навчання

  4. Мислення та свідомість

  5. Пам'ять

  6. Сон. Біологічні ритми

 12. Ендокринна система

  1. Ендокринна система. Гормони

  2. Залози внутрішньої секреції

  3. Залози змішаної секреції

  4. Порушення функцій ендокринних залоз

 13. Розмноження та розвиток людини

  1. Будова та функції чоловічої репродуктивної системи

  2. Жіноча репродуктивна система

  3. Статеві клітини

  4. Запліднення. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини

  5. Постембріональний розвиток людини

9 клас

 1. Вступ. Біологія, як наука

  1. Історія розвитку біології

  2. Сутність життя та властивості живого. Рівні організації живої природи

 2. Хімічних склад клітин

  1. Особливості хімічного складу клітин. Неорганічні речовини та їх роль у життєдіяльності клітин

  2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості

  3. Властивості та біологічна роль вуглеводів

  4. Ліпіди: будова, властивості та біологічна роль

  5. Структура, властивості та біологічна роль білків

  6. Нуклеїнові кислоти

  7. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ та інші органічні речовини клітин

 3. Структура клітини

  1. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

  2. Клітинні мембрани

  3. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма

  4. Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели

  5. Ядро, його структурна організація та функції

  6. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика

 4. Принципи функціонування клітин

  1. Обмін речовин та енергії

 5. Збереження та реалізація спадкової інформації

  1. Гени. Геном

  2. Особливості геномів про- та еукаріотів

  3. Генетичний код

  4. Реплікація. Транскрипція. Основні типи РНК

  5. Розмноження живих організмів. Способи поділу клітин

  6. Мейоз

 6. Закономірності успадкування ознак

  1. Класичні методи генетичних досліджень

  2. Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя

  3. Незалежне успадкування ознак. Дигібридне схрещування

  4. Взаємодія генів

  5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

  6. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

  7. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 7. Еволюція органічного світу

  1. Розвиток уявлень про виникнення життя

  2. Формування уявлень про еволюцію. Вчення Ч. Дарвіна

  3. Чинники еволюції

  4. Популяції живих організмів та їх основні характеристики

  5. Вид. Критерії виду

 8. Біорізноманіття

  1. Основи еволюційної філогенії та систематики

  2. Неклітинні форми життя: віруси

 9. Надорганізмові біологічні системи

  1. Трофічні ланцюги

  2. Екологічні піраміди. Розв'язування задач

 10. Біологія як основа біотехнології та медицини

  1. Селекція. Методи селекції

  2. Введення в культуру рослин. Селекція рослин