Теорія:

Молекули РНК містяться в ядрі, цитоплазмі, рибосомах, мітохондріях та пластидах клітини.
Будова РНК
Рибонуклеїнова кислота (РНК) — лінійний полімер, що має один ланцюжок нуклеотидів. Мономери (нуклеотиди) РНК складаються з п'ятикарбонового моносахариду — рибози, залишку ортофосфатної кислоти і нітрогеновмісної основи.
 
схема будови РНК.png
 
Три нітрогеновмісних основи у молекулах РНК такі самі, як і у ДНК — аденін, гуанін, цитозин, а четвертим є урацил.
 
будова_нуклекислоти.png
 
Утворення полімеру РНК відбувається (також само, як і у ДНК) завдяки ковалентним зв'язкам між рибозою і залишком ортофосфатної кислоти сусідніх нуклеотидів.
 
вторинна структура РНК.png
Види РНК
Інформаційні, або матричні, РНК (іРНК) складають близько \(5\) % усієї клітинної РНК. Вони синтезуються в ядрі (на ділянці одного з ланцюгів молекули ДНК) за участю ферменту РНК-полімерази.
 
Функція іРНК — зняття інформації з ДНК і передача її до місця синтезу білка — на рибосоми.

РНК-полімераза.png 
 
Рибосомні (рибосомальні) РНК (рРНК) — синтезуються у ядерці, входять до складу рибосом. Вони беруть участь у формуванні активного центру рибосоми, де відбувається процес біосинтезу білка. рРНК складають приблизно \(85\) % усіх РНК клітини.
 
Транспортні РНК (тРНК) — утворюються в ядрі на ДНК, потім переходять у цитоплазму. Вони складають близько \(10\) % клітинної РНК і є невеликими за розміром (складаються з \(70\) - \(90\) нуклеотидів). тРНК транспортують амінокислоти до місця синтезу білка на рибосомі. Для перенесення кожного виду амінокислот до рибосоми потрібен окремий вид тРНК. Будова усіх тРНК є подібною. Їх молекули утворюють своєрідні структури, що нагадують за формою лист конюшини.
 
Види тРНК розрізняються за триплетами нуклеотидів, розташованому «на верхівці». Цей триплет (антикодон) за генетичним кодом є комплементарним кодону іРНК, що кодує відповідну амінокислоту.
 
Амінокислота прикріплюється спеціальним ферментом до «черешка листа» і транспортується в активний центр рибосоми.
 
місце кріплення амінокислоти.png 
 
Таким чином, різні види РНК являють собою єдину функціональну систему, спрямовану на реалізацію спадкової інформації через синтез білка.