Теорія:

Уся жива природа являє собою сукупність біологічних систем різного рівня організації та різної співпідпорядкованості.
Під рівнем організації живої матерії розуміють то функціональне місце, яке дана біологічна структура займає у загальній системі організації природи.
Рівень організації живої матерії — це сукупність кількісних і якісних параметрів певної біологічної системи (клітина, організм, популяція, тощо), які визначають умови і межі її існування.
Виділяють декілька рівнів організації живих систем, які відображають підпорядкованість, ієрархічність структурної організації життя.
 
біоценоз.png
 • Молекулярний (молекулярно — генетичний) рівень представлений окремими біополімерами (ДНК, РНК, білками, ліпідами, вуглеводами та іншими сполуками); на цьому рівні життя вивчаються явища, пов'язані зі змінами (мутаціями) і відтворенням генетичного матеріалу, обміном речовин. Цей рівень вивчають: молекулярна біологія, молекулярна генетика, біохімія, біофізика.
 • Клітинний рівень — рівень, на якому життя існує у формі клітини — структурної та функціональної одиниці життя. На цьому рівні вивчаються такі процеси, як обмін речовин і енергії, обмін інформацією, розмноження, фотосинтез, передача нервового імпульсу і багато інших. Цей рівень вивчають цитологія, цитохімія, цитогенетика, мікробіологія.
Клітина — структурна одиниця усіх живих організмів.
 • Тканинний рівень вивчає гістологія і гістохімія.
Тканина — це сукупність міжклітинної речовини і подібних за будовою, походженням і виконуваними функціями клітин.
 •  Органний рівень. Орган включає до свого складу декілька тканин.
 • Системний рівень — об'єднує системи органів багатоклітинних організмів.
 • Організмовий рівень — самостійне існування окремої особини — одноклітинного або багатоклітинного організму — вивчають, наприклад, фізіологія, анатомія і аутекологія (екологія особин), палеонтологія. Особина як цілісний організм являє собою елементарну одиницю життя. В іншій формі життя у природі не існує.
 •  
 • Організм — це реальний носій життя, що характеризується усіма його властивостями.
  • Популяційно - видовий рівень — рівень, який представлений групою особин одного виду — популяцією; саме у популяції відбуваються елементарні еволюційні процеси (накопичення, прояв та відбір мутацій). Цей рівень організації вивчають такі науки, як систематика, таксономія, біогеографія, демекологія (або популяційна екологія), еволюційне вчення.
  Популяція — це сукупність особин одного виду, які тривалий час існують на певній території, вільно схрещуються та ізольовані від інших особин того самого виду.
  • Біогеоценотичний рівень — представлен угрупуваннями (екосистемами), що складаються з різних популяцій та середовища їх проживання. Цей рівень організації вивчає біоценологія, або синекологія (екологія спільнот).
  Біогеоценоз — це сукупність усіх видів з різною складністю організації і усіх факторів середовища їх проживання.
  • Біосферний рівень — рівень, який являє собою сукупність усіх біогеоценозів. У біосфері відбувається коловорот речовин і перетворення енергії за участю організмів.