Теорія:

Наведемо приклад термохімічних розрахунків.
Приклад:
розрахуйте кількість теплоти, що виділяється у результаті повного згоряння метану об'ємом  \(6,72\) л (н. у.) в атмосфері кисню відповідно до термохімічного рівняння:
CH4(г)+2O2(г)=CO2(г)+2H2O(г);ΔH=804кДж.
 
Для розв'язку задачі:
 
1. Розрахуємо хімічну кількість метану, що згорів:
 
ν(CH4)=V(CH4)Vm=6,72 л22,4л/моль=0,3моль.
 
2. Розрахуємо теплоту, яка виділиться при спалюванні даної кількості речовини.
 
З термохімічного рівняння випливає, що у результаті спалювання \(1\) моль метану виділяється \(804\)  кДж теплоти.
 
  • З врахуванням цього складемо пропорцію:
  
при спалюванні  \(1\) моль метану виділяється  \(804\)  кДж,
 
при спалюванні  \(0,3\) моль метану виділяється  \(x\)  кДж.
 
  • Знайдемо \(x\):
 
 x=0,3 моль ·804 кДж 1 моль=241,2 кДж.
 
Відповідь: в результаті спалювання виділиться \( 241,2\) кДж.
 
Таким чином, знаючи кількість теплоти, яка виділяється при згорянні одного моль речовини, можна визначити, скільки теплоти буде виділятися при згорянні даної кількості цієї речовини.