Теорія:

Спирти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу OH.
У загальному вигляді формулу будь-якого спирту можна записати наступним чином: ROHn, де R — вуглеводневий радикал.
 
Число функціональних груп OH визначає атомність спирту.
Приклад:
Одноатомний і двоатомний спирти:
 
CH3CH2OH,CH2OHCH2OH.
Насиченими одноатомними спиртами називають похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену заміщений на гідроксильну групу.
Загальна формула насичених одноатомних спиртів: CnH2n+1OH, або CnH2n+2O.
 
Група OH у назвах спиртів позначається суфіксом -ол, який додається до назви алкану.
 
Назви спиртів утворюються від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -ол або від назв радикалів:
 
CH3OHметанол (метиловий спирт),
 
C2H5OH — етанол (етиловий спирт).